ผู้เขียนสอนวิชาสังคมมามากว่า 10 ปี พบว่าถ้าครูขวนขวายหาความรู้อยู่เสมอ ทันโลกทันเหตุการณ์อยู่เสมอจะเป็นผลดีต่อนักเรียนเนื่องจากความรู้เกิดขึ้นใหม่ๆทุกวัน

  ผู้เขียนต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครู-อาจารย์ที่สนใจในเรื่องของการสอนสังคมศึกษา การประเมินผล การวัดผลทางการศึกษา ผู้อ่านท่านใดสนใจ ลองแสดงความคิดเห็นมานะคะ