หลังจากทีมงาน "เก็บตก" ได้ปรึกษาหารือถึงแนวทางพัฒนางานเกี่ยวกับ reticulocyte พวกเราตัดสินใจสมัครเข้าโครงการพัฒนางาน Patho Otop2 โดยทีมงานเดิม (ตา,เบิ้ม,และน้องนี) ได้ทาบทามพี่เลี้ยงคนเก่งของเรา (อ.เม่ย) และคิดว่าเข้าหาที่ปรึกษาที่ใจดีของเรา (อ.นุชรัตน์) แต่ยังไม่ได้ทาบทาม ทีมงานลงมติตั้งชื่อโครงการว่า "ตามรอย Reticulocyte" ตั้งชื่อทีมว่า "เก็บตก2"   

        แรงบันดาลใจที่ทีมงานได้ทำโครงการนี้ คือ ทีมงานทั้ง 3 คน เป็นพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ปฏิบัติงานหมุนเวียนเจาะเลือดผู้ป่วยที่ OPD Lab จากการสัมผัสผู้ป่วยโดยตรงที่โดนเจาะเลือดซ้ำซ้อนหลังทราบผล CBC หรือเดินทางมาเจาะเลือดใหม่เพื่อตรวจ reticulocyte count อีกทั้งผู้ป่วย Ward ที่แพทย์สั่งตรวจ reticulocyte count หลัง 15.30 น. ที่ ER Lab แต่ไม่ได้รับทำการทดสอบเพราะไม่ได้เปิดทำการทดสอบ และที่สำคัญ คือ ต้องทำการทดสอบ reticulocyte count ภายใน 2 ชั่วโมง หลังเจาะเก็บตัวอย่างเลือด ทำให้ไม่สามารถจัดเก็บตัวอย่างตรวจไว้ทำการทดสอบวันถัดไปได้ แต่จากที่ทีมงานได้ทำโครงการพัฒนางาน Patho Otop1 เรื่องลดเวลาการทดสอบ reticulocyte count ผลจากการศึกษาค้นคว้าเรื่อง reticulocyte พบว่า RNA อยู่ในกระแสเลือดได้นาน 24 - 48 ชั่วโมง จึงตั้งใจศึกษา RNA ในตัวอย่างเลือดว่าจะอยู่ได้กี่ชั่วโมง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเรา....(พบกับตอนที่ 2 สัปดาห์หน้า)