แผนการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ระดับกลุ่มและสมาชิก...กลุ่มแม่พริก

       เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2549 ผู้วิจัยกับอาจารย์พิมพ์ได้เดินทางไปที่องค์กรออมทรัพย์ชุมชนแม่พริกตามที่ได้นัดหมายไว้กับคณะกรรมการ พวกเราไปถึงประมาณบ่ายโมง ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกับทุกครั้งที่พวกเราได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี (ต้องขอขอบคุณ อ.ธวัช และคณะกรรมการทุกคนด้วยค่ะ) วันนี้มีสิ่งที่พิเศษกว่าทุกวันตรงที่มีคณะกรรมการจากองคืกรออมทรัพย์ชุมชนพระบาทวังตวงซึ่งเป็นกลุ่มที่แยกออกไปจากกลุ่มแม่พริกมาร่วมพูดคุยและทำกิจกรรมกับพวกเราด้วยค่ะ

        สำหรับจุดประสงค์ที่มาในวันนี้ก็คือ ร่วมกับคณะกรรมการของกลุ่มวางแผนการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาองค์กรทั้งในระดับกลุ่มและระดับสมาชิกค่ะ ซึงก่อนกลับพวกเราก็ได้แผนงานอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ค่ะ มีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

 

โครงการและกิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนของ

องค์กรออมทรัพย์ชุมชนแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

ระดับกลุ่ม

      1.เป้าหมายในเรื่องการบริหารจัดการ 

         ประกอบด้วย  โครงการและกิจกรรม  คือ

            1.1โครงการอบรมเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจชุมชน (ปุ๋ยอินทรีย์)

                  วัตถุประสงค์   เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจชุมชน (ปุ๋ยอินทรีย์)

                   กลุ่มเป้าหมาย   คณะกรรมการองค์กรออมทรัพย์ชุมชนแม่พริก และสมาชิกที่สนใจ   

                   ระยะเวลา   ประมาณอาทิตย์ที่ 2-4 พฤษภาคม  2549

                   สถานที่   ที่ทำการองค์กรออมทรัพย์ชุมชนแม่พริก

                   วิธีการดำเนินการ   เชิญวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความรู้ ความชำนาญมาให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจชุมชน ในส่วนของการทำธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์

                   ผู้รับผิดชอบโครงการ  คณะกรรมการองค์กรออมทรัพย์ชุมชนแม่พริก  และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ลำปาง

            1.2โครงการอบรมเกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการชุมชน (โครงการร่วมกับพื้นที่อื่นๆ)

                  วัตถุประสงค์  เพื่อให้ความรู้  ความเข้าใจ  สร้างเจตคติเกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการชุมชนในด้านการบริหารจัดการให้กับคณะกรรมการองค์กรออมทรัพย์ชุมชน

                  กลุ่มเป้าหมาย   40-50 คน ประกอบด้วย  คณะกรรมการองค์กรออมทรัพย์ชุมชนบ้านดอนไชย , องค์กรออมทรัพย์ชุมชนบ้านเหล่า , องค์กรออมทรัพย์ชุมชนแม่พริก และองค์กรออมทรัพย์ชุมชนเกาะคา

                  ระยะเวลา เมษายน-มิถุนายน  2549

                  สถานที่  ที่ทำการออมทรัพย์ชุมชนแม่พริก

                  วิทยากร   คณะกรรมการเครือข่ายองค์กรออมทรัพย์ชุมชนจังหวัดลำปาง และคณะกรรมการองค์กรออมทรัพย์ชุมชนแต่ละพื้นที่

                  ผู้รับผิดชอบโครงการ   คณะกรรมการองค์กรออมทรัพย์ชุมชนบ้านดอนไชย , องค์กรออมทรัพย์ชุมชนบ้านเหล่า , องค์กรออมทรัพย์ชุมชนแม่พริก , องค์กรออมทรัพย์ชุมชนเกาะคา และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ลำปาง

        2.เป้าหมายในเรื่องการขยายผล  

              ประกอบด้วย  โครงการและกิจกรรม  คือ

               2.1โครงการอบรมวิทยากรขยายผล   (โครงการร่วมกับพื้นที่อื่นๆ)

                   วัตถุประสงค์   เพื่อเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ  เจตคติ  ทักษะ  ในเรื่องการออมวันละ 1 บาทเพื่อสวัสดิการชุมชน

                    กลุ่มเป้าหมาย    10-15 คน  ประกอบด้วยคณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือจากองค์กรออมทรัพย์ชุมชนบ้านดอนไชย  , องค์กรออมทรัพย์ชุมชนบ้านเหล่า  , องค์กรออมทรัพย์ชุมชนแม่พริก

                   ระยะเวลา  2 วัน  (เมษายน-มิถุนายน  2549)

                    สถานที่   ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  หรือ  โรงเรียนเถินวิทยา

                    วิทยากร  คณะกรรมการเครือข่ายองค์กรออมทรัพย์ชุมชนจังหวัดลำปาง และวิทยากรจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

                   ผู้รับผิดชอบโครงการ   คณะกรรมการองค์กรออมทรัพย์ชุมชนบ้านดอนไชย , องค์กรออมทรัพย์ชุมชนบ้านเหล่า  , องค์กรออมทรัพย์ชุมชนแม่พริก และ  นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์  ศูนย์ลำปาง

             2.2กิจกรรมประชาสัมพันธ์

                   วัตถุประสงค์  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์  ให้ความรู้  สร้างความเข้าใจให้กับสมาชิกในชุมชนให้เห็นความสำคัญและสมัครเข้าเป็นสมาชิกขององค์กรออมทรัพย์ชุมชน  (กลุ่มวันละ 1 บาท)

                   กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะกรรมการองค์กรออมทรัพย์ชุมชน แม่พริก  และ  สมาชิกของตำบลแม่พริก  อำเภอแม่พริก  จังหวัดลำปาง

                   ระยะเวลา  เมษายน-กรกฎาคม  2549

                   วิธีการดำเนินการ   จัดทำแผ่นพับ , เสียงตามสาย , จดหมายข่าว (ทุก 3 เดือน เริ่มเดือนมิถุนายน 2549)

                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  คณะกรรมการองค์กรออมทรัพย์ชุมชนแม่พริก  และ  นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ลำปาง

        3.เป้าหมายในเรื่องการเชื่อมประสาน  

              ประกอบด้วย  โครงการและกิจกรรม  คือ

               3.1โครงการสัมมนาร่วมกับหน่วยงานสนับสนุน

                    วัตถุประสงค์  เพื่อสร้างความเข้าใจ  และประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรการเงินชุมชนกับหน่วยงานสนับสนุนในระดับตำบล

                   กลุ่มเป้าหมาย  ประมาณ 20 คน  ประกอบด้วย 3 ส่วน  คือ    

                   - ส่วนขององค์กรภาคประชาชน  ได้แก่  คณะกรรมการขององค์กรออมทรัพย์ชุมชนแม่พริก 

                   - ส่วนของภาควิชาการ  ได้แก่  นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ลำปาง

                   - ส่วนของหน่วยงานสนับสนุนระดับตำบล  ได้แก่  เกษตรอำเภอแม่พริก , พัฒนาการอำเภอแม่พริก , ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแม่พริก , เทศบาลตำบลแม่พริก , โรงพยาบาล แม่พริก  , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่พริก , ธนาคารออมสิน , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

                   ระยะเวลา  ประมาณครึ่งวัน (เช้า) เดือนเมษายน หรือ เดือนพฤษภาคม

                   สถานที่   ยังไม่ระบุ

                   ผู้รับผิดชอบโครงการ   คณะกรรมการองค์กรออมทรัพย์ชุมชนแม่พริก  และ  นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ลำปาง

ระดับสมาชิก

    ประกอบด้วย โครงการและกิจกรรม คือ

      1.โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์

              วัตถุประสงค์  เพื่อให้ความรู้ในการทำปุ๋ยอินทรีย์ที่ถูกวิธี  รวมทั้งการติดตาม ประเมินผลด้วย

              กลุ่มเป้าหมาย  ประมาณ 30-50 คน  ได้แก่  สมาชิกขององค์กรออมทรัพย์ชุมชนแม่พริก (ทดลองทำ 1 รุ่นก่อน)

               สถานที่  วัดแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

               ระยะเวลา  ประมาณเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน  2549

               ผู้รับผิดชอบโครงการ  คณะกรรมการองค์กรออมทรัพย์ชุมชนบ้านดอนไชย  และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ลำปาง

         2.โครงการกระปุกออมสินส่งเสริมการออม (ร่วมกับพื้นที่อื่นๆ)

               วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมวินัยในการออมให้กับสมาชิก

               กลุ่มเป้าหมาย ประมาณ 500 คน ได้แก่ สมาชิกขององค์กรออมรัพย์ชุมชนบ้านดอนไชย , องค์กรออมทรัพย์ชุมชนบ้านเหล่า , องค์กรออมทรัพย์ชุมชนแม่พริก , องค์กรออมทรัพย์ชุมชนพระบาทวังตวง และองค์กรออมทรัพย์ชุมชนเกาะคา

               ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการองค์กรออมรัพย์ชุมชนบ้านดอนไชย , องค์กรออมทรัพย์ชุมชนบ้านเหล่า , องค์กรออมทรัพย์ชุมชนแม่พริก , องค์กรออมทรัพย์ชุมชนพระบาทวังตวง ,องค์กรออมทรัพย์ชุมชนเกาะคา และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

หมายเหตุ : 1.โครงการและกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นเป็นโครงการและกิจกรรมเสริมเพิ่มเติมจากที่ทางกลุ่มได้ดำเนินการอยู่แล้ว

                     2.บางโครงการและกิจกรรมจะมีองค์กรที่อยู่ในพื้นที่ใกล้กันเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วย  แม้ว่าองค์กรเหล่านั้นจะไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของโครงการวิจัย

                     3.อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการและกิจกรรมได้ตามความ

เหมาะสม

                     4.สำหรับงบประมาณนั้น  งบประมาณหลักนำมาจากโครงการวิจัยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรออมทรัพย์ชุมชนจังหวัดลำปาง (ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการคิดงบประมาณ)

          อ้อ! นอกจากแผนงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยกับอาจารย์พิมพ์ยังได้นำตารางอิสรภาพของ “คุณอำนวย” และ “คุณกิจ” มาให้คณะกรรมการประเมินด้วยค่ะ ผลจะเป็นอย่างไรคงต้องรอเวลาอีกสักนิดค่ะ แล้วผู้วิจัยจะนำมาเล่าให้ฟังค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน lampang_networkความเห็น (0)