ควันหลง"กิจกรรม 5 ส"

สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย

         กิจกรรม  5  ส   เป็นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างพื้นฐานการทำงานประจำวันที่ดี  โดยใช้หลัก
ง่าย ๆ   ในการควบคุมตนเองให้ปฏิบัติจนเกิดเป็นนิสัยที่ถาวร เรียกว่า  หลัก  5  ส  ได้แก่ การสะสาง  สร้างความสะดวก  รักษาความสะอาด สร้างสุขลักษณะ และสร้างนิสัย  กิจกรรม  5  ส   จึงเป็นกิจกรรมคุณภาพที่หลายหน่วยงานนำมาใช้เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานควบคู่กับการพัฒนาเรื่องอื่น
                                
         การปฏิบัติกิจกรรม  5  ส  มักจะทำกันเป็นกลุ่ม  โดยมีการตั้งกลุ่มขึ้น กำหนดพื้นที่
ที่ต้องการปรับปรุง มีการสำรวจสภาพก่อนการปรับปรุง  กำหนดเป้าหมาย วางแผนปรับปรุง ดำเนินการแล้วสำรวจสภาพหลังการปรับปรุง  ถ้าได้ผลตามเป้าหมาย ก็กำหนดเป็นกฎ ระเบียบหรือมาตรฐานการปฏิบัติต่อไป  ถ้าไม่ได้ผลก็มีการปรับปรุงพัฒนาต่อเนื่อง
          ขั้นตอนการดำเนินการตามหลัก 5  ส   ในแต่ละ ส. นั้น ก็จะมีหลักการและกลวิธี
ดำเนินการที่ชัดเจน เช่น คำว่า สะอาด นั้นหมายถึง การรักษาความสะอาดทุกซอกทุกมุมของอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ที่มองเห็นง่ายและมองเห็นยากให้สะอาดหมดจด จนสามารถมองเห็นพื้นผิวเดิม  ดังนั้นวิธีการรักษาความสะอาดจึงต้องกำหนดพื้นที่ห้องที่กลุ่มรับผิดชอบรักษาความสะอาด  กำหนดชื่อวัตถุสิ่งของที่จะรักษาความสะอาดประจำวัน  ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน และประจำปีทุกจุด ทั้งจุดที่มองเห็นและมองไม่เห็น  พิจารณาต้นเหตุของความไม่สะอาดของพื้นที่หรือวัตถุสิ่งของในความรับผิดชอบ แล้วปัดกวาดเช็ดถูหรือดำเนินการใด ๆ ที่จะขจัดต้นเหตุของความไม่สะอาด เป็นต้น
         การทำกิจกรรม 5  ส  ให้ประสบผลสำเร็จจะต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากร
ในหน่วยงานรวมถึงผู้ที่ใช้สถานที่นั้น ๆ ด้วย ดังนั้นแต่ละกลุ่มจึงมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม  5  ส.
ขอความร่วมมือหรือคิดคำขวัญ  หรือข้อเตือนใจในจุดที่ทำกิจกรรม  5  ส.  เช่น
                           “พื้นที่ 5 ส. โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด”
                           “ถอดรองเท้าก่อนเข้าห้อง”
                            “กดน้ำทุกครั้งหลังใช้”  ฯลฯ
        ซึ่งข้อความก็มักจะสื่อความหมายเป็นข้อเตือนใจ หรือขอความร่วมมือนั่นเอง 
แต่มีหน่วยงานหนึ่งติดข้อความในห้องน้ำชายไว้น่าสนใจว่า
                            “ขยับเข้าไปอีกนิด  อย่าคิดว่าจะแม่น”
                  ลองทายซิว่า ข้อความนี้น่าจะติดบริเวณใดของห้องน้ำ
               

****************************

ธเนศ  ขำเกิด   (หนังสือ...จี้ใจได้สาระ ร.พ.คุรุสภาลาดพร้าว)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิดความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

อยู่ในทีมงานทำ 5ส เหมือนกันค่ะ  มีโจทย์ให้คิดอยู่ข้อเดียว ว่าจะทำยังไงให้เพื่อนร่วมงาน สนุก สนใจ ในการทำ 5ส โดยไม่รู้สึกฝืนหรือบังคับ แคทอยู่ในทีมประชาสัมพันธ์หน่ะค่ะ คิดไม่ตกว่าจะทำสื่อออกมายังไงให้ดูดีน่าสนใจ แต่ทั้งนี้เนื่องจากเราไม่มีงบในการทำประชาสัมพันธ์ด้วยอ่ะค่ะ

เขียนเมื่อ 
     คงเหมือนคุณอำนวยนั่นแหละ ใจเราคงต้องสนุกไปกับมันด้วย ก็จะเกิดปัญญา คิดหาช่องทาง เทคนิค ที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศที่คึกคัก  สนุกทุกเวลา ที่ไม่ใช่เอาแต่ตรวจ ประเมิน (น่าเบื่อ) กิจกรรมบางเรื่องก็เป็นหญ้าปากคอก ง่ายๆ แต่สนุกนะ แต่อย่าติดรูปแบบเกินไปเท่านั้น
เขียนเมื่อ 

ค่ะ ยังคิดไม่ตกเลยค่ะ