ตอนที่ 2 วัตถุประสงค์ของโครงการฯ

เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อนโยบาย " รวมบริการ ประสานภารกิจ"

ในปี พ.ศ.2549 นี้  ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้

1.เพื่อให้พนักงานของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับรู้  ตระหนักและเห็นคุณค่าของการมีสถานที่ทำงานน่าอยู่  น่าทำงาน

2.เพื่อให้พนักงานของหน่วยงานมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง    โดยเริ่มจากการดูแลปรับปรุง  พัฒนาสถานที่ทำงานควบคู่ไปกับการดูแลสร้างเสริมสุขภาพ

3.เพื่อสร้างแกนนำที่เข้มแข็งของหน่วยงานในการขับเคลื่อนให้หน่วยงานเป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่  น่าทำงาน  อย่างต่อเนื่อง

4.เพื่อให้สถานที่ทำงานของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ ฯ มีภาพลักษณ์   สภาพแวดล้อม      ของสถานที่ทำงานที่ดี  มีความปลอดภัยในการทำงาน  พนักงานมีสุขภาพจิตดี

5.เพื่อให้มีหน่วยงานต้นแบบสถานที่่ทำงานน่าอยู่  น่าทำงาน ซึ่งจะเป็นแบบอย่างในการเชิญชวน  แนะนำให้หน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วมโครงการฯ ในปีต่อๆ ไป

6.เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพและบุคลากรมีความสุข

7.เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนา มวล.ไปเป็นองค์กรการสร้างเสริมสุขภาพ

   วัตถุประสงค์ 7 ข้อข้างต้น  น่าจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการปรับพฤติกรรม  และทัศนคติของพนักงาน   โดยมุ่งสู่การทำงานเป็นทีมทั้งภายในหน่วยงาน  และข้ามหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ  ตอบสนองต่อนโยบาย " รวมบริการ  ประสานภารกิจ"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace in WU)ความเห็น (0)