• วันนี้ผมขออนุญาติเป็นหมอองค์กร(ฝึกหัด)
  • โรคองค์กร มีอยู่ 3 โรคใหญ่ๆ คือ
  • 1.โรคระดับบุคคล (personal Level) เช่นคนในองค์กรขาดทักษะในการคิดแก้ปัญหา วิธีแก้:ผู้บริหารสั่งจ่ายยา  Human Resoure Intervention เช่น คนขาดทักษะก็พัฒนาทักษะที่ขาดนั้น
  • 2.โรคระดับทีม (Interpersonal Team Level) อาการโรค บุคคลากรไม่สามารถทำงานไปด้วยกันได้ หรือประสานการทำงานด้วยกันได้  วิธีแก้: ผู้บริหารจ่ายยาHuman Porcess Intervention
  • นั้นคือ พัฒนาการสื่อสารของกลุ่ม การสร้างค่านิยมร่วม การประสานการทำงาน
  • 3.โรคระดับองค์กร(Organizational Level) อาการโรค ทีมหลายๆทีมในองค์กรไม่สามารถทำงานประสานด้วยกันได้ เช่น ตัวอย่างการจัดอบรมประกอบด้วยทีมต่างๆ...ทีมลงทะเบียน ทีมโสตทัศนูอุปกรณ์ และ

        ทีมประเมินติดตามผล ทีมเตรียมเอกสาร/สื่อการอบรม ทีมประสานวิทยากร ทีมจัดอาหารว่าง/       อาหารเที่ยง.และลืมไม่ได้ ทีมผู้บริหาร..เป็นต้น

  • หากทีมใดทีมหนึ่งทำงานไม่เป็นทีม ประสิทธิผลการจัดโครงการอบรมที่ได้ จะด้อยคุณภาพทันที โรคนี้อาจมีสาเหตุ หรือ  โรคแทรกคือ
  •          3.1โรคกระดูก เป็นโรคเกี่ยวกับ โครงสร้าง ที่ไม่เหมาะสมขององค์กร ?
  •          3.2โรคที่ไม่ยอมปรับตัวกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มยาที่ใช้รักษา น่าจะเป็น ยา"การสร้างกลยุทธ์ หรือ ยา การบริหารการเปลี่ยนแปลง"
  •           3.3 โรคดันทุรัง? ขณะนี้เภสัชกร ยังหาตัวยารักษาไม่ได้ เพราะระบาดเร็วมาก ยาแก้ คือ ฝึกทักษะการ"ฟัง"คนอื่น ให้มากกว่าการ"พูด "
  •                ขอฝากหมอการบริหารจัดการ ช่วยแชร์/เสนอแนะ ด้วยครับ