ผู้เขียนรักการสอนภาษาไทยมาก  การสอนภาษาไทยให้นักเรียนซาบซึ้งได้ต้องใช้เทคนิคหลายๆอย่างเช่น การแสดงละคร  การอ่านกลอน การใต้วาที  ผู้เขียนได้ให้นักเรียนทำหนังสือเล่มเล็กเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น คือ ไทยทรงดำ ปรากฎว่าได้ผลดีมาก  ผู้เขียนต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูที่สอนภาษาไทยว่าท่านใช้วิธีการสอนอะไรบ้าง ที่จะทำให้นัเรียนของท่าน รักภาษาไทย...