การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เกมต่อคำศัพท์จะทำให้ผู้เรียนได้ทบทวนและพัฒนาคำศัพท์(Vocabulary)ที่ได้เรียนมา นอกจากนี้ยังได้ฝึกการแต่งประโยคภาษาอังกฤษอีกด้วย  มีวิธีการดังต่อไปนี้
   1.    แบ่งนักเรียนเป็น 4-5 กลุ่ม ตามจำนวนนักเรียน
   2.    ครูเขียนคำศัพท์เริ่มต้นบนกระดาน(ดูผังการแบ่งกลุ่มเขียน)
   3.    นักเรียนแต่ละกลุ่มผลัดกันออกไปเขียนคำศัพท์จากคำเริ่มต้นโดยใช้พยัญชนะตัวสุดท้ายเป็นตัวเริ่มต้นในการเขียนคำศัพท์ตัวต่อไปทุกครั้ง
   4.    จับเวลา 10-15 นาที
   5.    นักเรียนและครูช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง
   6.    กลุ่มที่เขียนได้มากที่สุดและถูกต้องมากที่สุดเป็นผู้ชนะ
   7.    นักเรียนใช้คำศัพท์ที่เขียนแต่งประโยค
   ตัวอย่างผังการแบ่งกลุ่ม
  กลุ่มที่ 1                   กลุ่มที่ 2                   กลุ่มที่ 3                   กลุ่มที่ 4
  elephant                elephant                 elephan                 elephant
  triangl                  tree                       teacher                      top
  egg                         eat                          red                          pen
   ….                            ….                        ….                           …..
          นักเรียนที่เขียนได้มากที่สุดและถูกต้องมากที่สุดเป็นผู้ชนะ  ผู้เขียนหวังว่าผู้อ่านที่มีเกมที่ใช้สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จะเข้ามาแลกเปลี่ยนเกมและกิจกรรมการเรียนการสอนกับผู้เขียนบ้างนะครับ