เล่าเรื่องการจัดอบรมการจัดการความรู้ศบอ.เกาะคา


การจัดการความรู้ ศบอ.เกาะคา จะเสาะหาสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร

วันนี้เป็นวัน D-Day ของการเริ่มต้นการดำเนินการจัดการความรู้ ของศบอ.เกาะคา ทุกคนให้ความสนใจ เพระเป็นเรื่องใหม่ ยังไม่มีผู้ใดที่มีความชัดเจนในเรื่องนี้ เราได้เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน โดยเริ่มทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการความรู้ ทำไมจึงต้องมีการจัดการความรู้ในองค์กร หลังจากนั้นได้ร่วมกันคิดวิสัยทัศน์ความรู้ขององค์กรร่วมกัน คือ "การจัดการความรู้" ศบอ.เกาะคาจะเสาะหา สร้างสรรค์และประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ จะพัฒนาประชากรให้มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างทั่วถึง ทุกที่ ทุกเวลา และมีประสิทธิภาพ

ในการดำเนินงานได้แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ขึ้นมา โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ เป็นประธานคณะทำงาน ทีมทำงานมี 3 ทีมได้แก่ ทีมนำ หรือทีมประสานงาน ได้แก่ ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ และนางรสาพร หม้อศรีใจ ทีมทำได้แก่คุณกิจ คือผู้ปฏิบัติงานใน 3 กล่มงาน ได้แก่กลุ่มงานอำนวยการ กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบงานต่าง ๆ ได้แก่ ครู ครูอาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครูศูนย์การเรียนชุมชน คุณลิขิตได้แก่รุจิรา ปานศิลา ทำหน้าที่บันทึกการประชุม บันทึกการเล่าเรื่อง และรวบรวมขุมความรู้ แก่นความรู้ เพื่อนำเสนอในคลังข้อมูลให้ผู้ปฏิบัติงาน ดึงไปใช้เป็นประโยชน์ได้ คุณประสาน ได้แก่รสาพร หม้อศรีใจ ทำหน้าที่ประสานงาน กับผู้ปฏิบัติงาน/เครือข่ายในการกำหนดเป้าหมายงาน และจัดเวทีและเปลี่ยน เรียนรู้ คุณวิศาสตร์ได้แก่ พงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ เป็นผู้ดูแลระบบ IT และช่วยเหลือคุณกิจ เมื่อมีปัญหา IT ทีมพัฒนาได้แก่  ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ และรสาพร หม้อศรีใจ ทำหน้าที่ให้ความรู้ทางด้านวิชาการ และเป็นที่ปรึกษาโครงการ

การจัดระบบการจัดการความรู้ได้คิดแผนปฏิบัติการที่จะทำร่วมกันดังนี้

1. จัดฝึกอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการความรู้ และระบบ IT

2. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารได้แก่ทุกคน มี e-mail address ของตนเอง ในการติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงาน การเสนอราชการทุกประเภท กำหนดให้ใช้จดหมายอีเลคโทรนิคศ์ ทุกคนมี blog พื้นที่ของตนเองโดยสมัคร www.gotoknow.org เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

3. จัดระบบฐานข้อมูลความรู้ ที่จากการบันทึกเรื่องเล่า บันการประชุมในโอกาศต่าง ๆ ไว้ใน อินทราเน็ต และอินเทอร์เน็ตของศบอ. โดยรวบรวมงาน/กิจกรรม/แก่นความรู้ ขุมความรู้ เป็นหมวดหมู่ โดยคุณวิศาสตร์ (พงษ์กฤษณ์ อุปนันท์) เป็นผู้ดูแลระบบ

4. จัดระบบรางวัล แรงจูงใจ และสิ่งตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้บ่อยครั้ง และได้สาระความรู้ และสามารถนำเอาความรู้ที่เล่ามาต่อยอดในการดำเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ได้ โดยให้รางวัลเป็นรายเดือน และรายปี ในวันการศึกษานอกโรงเรียน 8 กันยายน ของทุก ๆ ปี

5. จัดระบบการประเมินการดำเนินการจัดความรู้ เพื่อทราบผลการพัฒนาการและความก้าวหน้าการทำเนินงาน

6.จัดระบบการเขื่อมโยงกับกิจกรรมจัดการความรู้ภายนอกองค์กร

การดำเนินงานใช้ยุทธศาสตร์หัวปลา ทั้งคุณอำนวย คุณกิจ คุณประสาน คุณลิขิต คุณวิศาสตร์ เป็นเจ้าของหัวปลาร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์การจัดการความรู้ขององค์กรไปสู่เป้าหมายให้ได้ สุดท้ายคือการพัฒนางาน พัฒนาคน และพัฒนาองค์กร ให้ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยใช้โมเดลปลาทู เป็นแนวในการปฏิบัติงาน ทั้ง 3 ส่วน คือ หัวปลา ตัวปลา และหางปลา ได้กำหนดแนวปฏิบัติตามโมเดลปลาทูเป็นเป็นแผนปฏิบัติงานร่วมกัน

แผนปฏิบัติการดังกล่าว เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และมีการติดตามงานเป็นระยะ ทุก ๆ สัปดาห์ จะมีการประชุมประจำสัปดาห์ในวันพุธ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบ F2F  และทุก ๆ สัปดาห์สุดท้ายมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการจัดตลาดนัดความรู้จากผู้ปฏิบัติงาน จากทุก ๆ ศูนย์การเรียนชุมชนเกี่ยวกับงานของตนเอง นอกจากนั้นได้จัดเตรียมพื้นที่บอร์ดไว้ให้ทุกคนนำบันทึกหรือบทความของตนเองมาติดบอร์ดเพื่อและเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

จากการสังเกต การอบรมผู้เข้ารับการอบรมในวันนี้ให้ความสนใจ และกระตือรือร้น ที่จะเริ่มโครงการเป็นอย่างดี มีสมาชิกผู้เข้ารับการอบรมเสนออยากได้เอกสารเกี่ยวกับแนวคิด และแนวปฏิบัติการดำเนินงานเพื่อจะได้ศึกษาให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งและแจ่มชัด และเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานด้วย ดิฉันเลยรับปากว่าจะรวบรวม และจัดพิมพ์ และจัดส่งให้ทางจดหมายอีเล็กโทรนิค์ให้กับทุกคน

ณราวัลย์

 
คำสำคัญ (Tags): #reward
หมายเลขบันทึก: 24694เขียนเมื่อ 20 เมษายน 2006 19:05 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 14:46 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (4)
  การจัดการความรู้ ของศบอ.เกาะคา เป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพระเป็นเรื่องใหม่ เราได้เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน โดยเริ่มทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการความรู้ ทำไมจึงต้องมีการจัดการความรู้ในองค์กร โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ ดร.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ และอาจารย์รสาพร หม้อศรีใจ เป็นผู้ให้ความรู้ทางด้านวิชาการ และเป็นที่ปรึกษา ทุกคนจะมีโอกาสใช้  blog ในการติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงาน การเสนอราชการทุกประเภท โดยใช้จดหมายอีเลคโทรนิคส์ และมีพื้นที่ของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
ยุทธศาสตร์หัวปลา จะช่วยให้การจัดการความรู้ขององค์กรไปสู่เป้าหมายได้ เพราะมีการพัฒนางาน พัฒนาคน และพัฒนาองค์กร ให้ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการติดตามงานเป็นระยะ ทุก ๆ สัปดาห์ จะมีการประชุมประจำสัปดาห์ในวันพุธ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบ  F2F  และทุก ๆ สัปดาห์สุดท้ายของเดือนก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ปฏิบัติงาน ทุก ๆ  ศูนย์การเรียนชุมชนเกี่ยวกับงานของตนเอง มีพื้นที่บอร์ดได้ให้พวกเราสามารถนำบันทึกหรือบทความของตนเองมาติดบอร์ด เพื่อและเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะเป็นการสร้างความสนใจ และสร้างความกระตือรือร้น ให้องค์กรมุ่งสู่ความสำเร็จตามแผนที่วางไว้
จากการฝึกอบรมการให้ความรู้ระบบIT ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งในการพัฒนาความรู้ของบุคลากร ทางการศึกษาซึ่งจะสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็วประหยัดและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ดีและบุคลากรควรตระหนักและให้ความสนใจเพื่อจะได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์กับการศึกษาและตัวบุคคลให้คุณภาพทันต่อเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับ

การจัดระบบการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน ทำให้เกิดความสะดวกและทำงานได้อย่างรวดเร็วขึ้น บุคลากรในศบอ.ได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในด้านต่างๆ และได้พยายามทำเพื่อให้เกิดความคล่องตัวขึ้น และแนะนำกับเพื่อนร่วมกันที่ยังไม่คล่องให้เกิดความรู้ เพื่อให้ทุกคนมีความรู้เท่าเทียมกัน

การดำเนินการจัดการความรู้ ของศบอ.เกาะคา เป็นเรื่องใหม่   สำหรับบุคลากร  ของศบอ.เกาะคา  ทุกคนให้ความสนในเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่สำหรับพวกรา  เป็นการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันโดยการนำเทคโนโลยีในปัจจุบันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน  ทำให้การทำงานในปัจจุบันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และทำให้งานดำเนินไปอย่างรวดเร็ว  และเป็นการฝึกให้บุคลากรใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างดียิ่ง
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี