ความเห็น 24764

เล่าเรื่องการจัดอบรมการจัดการความรู้ศบอ.เกาะคา

pongkrid
IP: xxx.113.16.250
เขียนเมื่อ 
  การจัดการความรู้ ของศบอ.เกาะคา เป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพระเป็นเรื่องใหม่ เราได้เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน โดยเริ่มทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการความรู้ ทำไมจึงต้องมีการจัดการความรู้ในองค์กร โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ ดร.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ และอาจารย์รสาพร หม้อศรีใจ เป็นผู้ให้ความรู้ทางด้านวิชาการ และเป็นที่ปรึกษา ทุกคนจะมีโอกาสใช้  blog ในการติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงาน การเสนอราชการทุกประเภท โดยใช้จดหมายอีเลคโทรนิคส์ และมีพื้นที่ของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
ยุทธศาสตร์หัวปลา จะช่วยให้การจัดการความรู้ขององค์กรไปสู่เป้าหมายได้ เพราะมีการพัฒนางาน พัฒนาคน และพัฒนาองค์กร ให้ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการติดตามงานเป็นระยะ ทุก ๆ สัปดาห์ จะมีการประชุมประจำสัปดาห์ในวันพุธ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบ  F2F  และทุก ๆ สัปดาห์สุดท้ายของเดือนก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ปฏิบัติงาน ทุก ๆ  ศูนย์การเรียนชุมชนเกี่ยวกับงานของตนเอง มีพื้นที่บอร์ดได้ให้พวกเราสามารถนำบันทึกหรือบทความของตนเองมาติดบอร์ด เพื่อและเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะเป็นการสร้างความสนใจ และสร้างความกระตือรือร้น ให้องค์กรมุ่งสู่ความสำเร็จตามแผนที่วางไว้