ตามความเชื่อในบันทึก < KV (หัวปลาใหญ่) มน. ชัด ๆ อีกครั้ง > ของผมนั้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ จึงขอนำภาพรวม ๆ ของงานวิจัย งานด้านประกันคุณภาพ (QA) และงานด้านการจัดการความรู้ (KM) มาเผยแพร่อีกครั้ง เป็นดังนี้ครับ

1. ด้านวิจัย

2. ด้านประกันคุณภาพ (QA)

3. ด้านการจัดการความรู้ (KM)

         วิบูลย์ วัฒนาธร