20 เมษายน 2549(yah)

เรียนรู้

        วันนี้สอนการสร้าง database และ home directory โดยการใช้ โปรแกรมกราฟฟิกช่วย ดังนี้

-MySQL Front : เป็นโปรแกรม graphic ที่จัดการ database ได้เป็น

-winscp374 : เป็นโปรแกรมที่สามารถถ้ายโอนข้อมูลไปยังเครื่องที่เราติดต่อด้วยได้

-putty : เป็นโปรแกรมคล้าย remote สามารถควบคุมเครื่องคนอืนได้

    สามารถดาวน์โหลด putty ได้จาก ftp://ftp.psu.ac.th/pub/putty/putty.exe
        เมื่อเปิดโปรแกรม putty เราต้องใส่ ชื่อ localhost ที่เรต้องการติดต่อด้วย หรืออาจใส่หมายเลขเครื่อง เช่น 192.168.2.106 แล้วใส่ username และ password หลังจากนั้นก็ทดลองทำดังนี้

        1. สร้าง home directory user : office , password : abc123
        - เพิ่ม user ใช้คำสั่ง adduser office
        - เพิ่ม password ใช้คำสั่ง passwd office
        - ใส่ password : abc123
        2. สร้าง database ชื่อ eoffice
        - เข้าไปยัง mysql ใช้คำสั่ง mysql -u root -pmysqldroot
        - สร้าง database ชื่อ eoffice ใช้คำสั่ง create database eoffice;
        - grant สิทธิ์ผู้ใช้ ใช้คำสั่ง grant all on eoffice.* to office identified by 'abc123';
        - เข้าไปเปิดใน Mysql front จะได้ user ที่ชื่อ office ที่สามารถเข้าใช้งานใน database ชื่อ eoffice

        ##  ทำการติดตั้งและใช้งาน moodle บน Fedora Core 4 ได้สำเร็จด้วยคำสั่ง

        -yum install moodle
        -yum install moodle-th
        -yum install php-imap
        -yum install php-ldap

        สามารถอ่านรายละเอียดวิธีการติดตั้งได้ที่

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกฝึกงาน(อาซียะฮ์)ความเห็น (0)