My best practice's students....

Suphamas
ก้าวหนึ่ง..เมื่อใจมา...ปัญหาน้อยลง...ผลสำเร็จจึงปรากฎขึ้น

วันนี้...ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับน้องดร.ขจิต  แล้วนะคะ

ความสำเร็จที่เกิดขึ้น

ตอนที่ 1  เหรียญทองการพูดสุนทรพจน์(Speech) ของเด็กหญิงสรีรัตน์  รักชาติ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ เด็กหญิงกานชนก  สมศรี  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

1. แนวคิด/ ความเป็นมา                                                                               

          ภาษาอังกฤษนับเป็นภาษาสากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก  โดยเฉพาะในโลกของการติดต่อสื่อสาร  ตามมาตรา 22 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. 2542 แนวการจัดการศึกษากล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ดังนั้นการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการพูดสุนทรพจน์ (Speech) จึงเป็นการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตลอดจนความสามารถในการแสดงออก ไหวพริบ ปฏิภาณ การถ่ายทอดอารมณ์และเรื่องราวเพื่อโน้มน้าวผู้ฟังให้สนใจ เข้าใจและเห็นคุณค่าในเรื่องที่พูด โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ จึงสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนเพื่อใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในที่สุด 

2. วัตถุประสงค์
     2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งทักษะการฟัง
การพูด การอ่าน และการเขียน

      2.2 เพื่อฝึกความกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

     2.3 พื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสู่ความสำเร็จในการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ

    ประโยชน์ที่ได้รับ

1. นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน 
          2.  นักเรียนมีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้นและสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ชนะเลิศรางวัลระดับเหรียญทอง และเป็นตัวแทนของสพท.สพ. 2 เข้าแข่งขันในระดับต่าง ๆ  

3.  กลุ่มเป้าหมายในการนำไปใช้ 

    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 , 5 และ 6 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

4. ขั้นตอนการพัฒนา (ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มพัฒนา)

                กำหนดจุดมุ่งหมายของการพัฒนา  เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ และการประเมินโรงเรียนในฝัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ) ตามขั้นตอน ดังนี้

     1. ขั้นวิเคราะห์ปัญหา (Identification of a problem) พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มีปัญหาในทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษค่อนข้างสูง ไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษ

      2. ขั้นตั้งจุดประสงค์ (Purpose) เพื่อพูดสุนทรพจน์ (Speech) /การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้คล่องสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับต่างๆ และการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษในการประเมินโรงเรียนในฝัน

     3. ขั้นวางแผน (Planning) ได้ร่วมกันวางแผนว่า จะทำอะไร ทำที่ไหน และทำอย่างไร ดังนั้นจึงวางแผนฝึกการพูดสุนทรพจน์ โดยมีการดำเนินงานตามขั้นตอนเช่น ศึกษาประเด็นหัวข้อในหน่วยการเรียนรู้ต่างๆ เช่น Myself / My family/ My school / My friend / My favorite pet / My teacher/ My Beloved King  etc.....

     การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ศึกษาเกณฑ์การแข่งขัน ศึกษาการออกเสียงคำ ประโยค ศึกษารูปประโยคที่ใช้ในการพูดสื่อสาร

     4. ขั้นดำเนินการ (Processes) ดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ ตามลำดับขั้นตอน

         4.1 คัดกรองนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

               - เด็กหญิงกานชนก สมศรี     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

               - เด็กหญิงสรีรัตน์     รักชาติ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

         4.2 ศึกษาหัวข้อ เกณฑ์การแข่งขันทางวิชาการด้านการพูดสุนทรพจน์

         4.3 ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ศึกษารูปประโยค หัวข้อ My Beloved King เพื่อแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.สพ. 2) ในวันที่ 13-14 กันยายน 2551 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.สพ. 1,2,3) ในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2551 และ เตรียมทุกหัวข้อในขั้นตอนที่ 3 เพื่อแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2551 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  (impromptu speech) ในวันที่ 6 มกราคม 2552 และเพื่อการประเมินโรงเรียนดีใกล้บ้าน ในวันที่ 15 ธันวาคม 2551
     5. ขั้นประเมินผล (Evaluation) ประเมินทักษะทางด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) โดยการสนทนาซักถามและตอบเป็นภาษาอังกฤษ ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) โดยสอบถามความรู้สึก และด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) ในการปฏิบัติจริงหน้าเสาธง/ เวทีการแข่งขัน ซึ่งประเมินโดยตัวนักเรียนเอง (Self-evaluation ) ประเมินโดยเพื่อน(Peer-evaluation) ประเมินโดยครู(Teacher evaluation) และประเมินโดยบุคคลอื่น อาจเป็นผู้ปกครองหรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
 

5. รายละเอียด (กิจกรรมการดำเนินงานขั้นตอนการใช้ ฯลฯ)

     1. เตรียมสถานที่

      2. เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร

     3. เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติจริงของนักเรียน ดังนี้

         - นำเสนอหน้าเสาธง

         - นำเสนอในการแข่งขันระดับสพท.สพ. 2 / สพท.สพ. 1,2,3 / ระดับภาคกลางและตะวันออก

         - นำเสนอในการเยี่ยมชมของคณะศึกษานิเทศก์ของสพท .สพ. 2/ คณะครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1/ โรงเรียนวัดทุ่งคอก / โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร/ โรงเรียนดอนคาวิทยา ฯลฯ

         - นำเสนอในการตรวจเยี่ยม ซ้อมใหญ่ก่อนการประเมินโรงเรียนในฝัน วันที่ 2 ธันวาคม 2551

         -  นำเสนอในการประเมินโรงเรียนต้นแบบในฝัน วันที่ 15 ธันวาคม 2551

6. องค์ความรู้/ ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการนำไปใช้

     1.  สถานศึกษามีการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน       

     2.  นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ดีขึ้น

     3. นักเรียนกล้าแสดงออกทางความคิด และมุ่งมั่นในการฝึกฝน

     4. การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกต์ใช้ในการเตรียมความพร้อมเพื่อการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ

7. กระบวนการทบทวน กลั่นกรอง ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดผลความเป็นเลิศ

     1. ฝึกการปฏิบัติซ้ำๆ นอกเวลาเรียน เช่น กิจกรรมชุมนุม Smart English/ วันเสาร์/ วันอาทิตย์

      2. สร้างสถานการณ์จำลอง ฝึกพูดบนเวทีจำลอง เช่น หน้าเสาธง และห้องประชุมใหญ่ ฯลฯ

     3. ฝึกการปฏิบัติจากการตรวจเยี่ยมของคณะศึกษานิเทศก์ของสพท.สพ. 2/ คณะครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1/ โรงเรียนวัดทุ่งคอก / โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร/ โรงเรียนดอนคาวิทยา ฯลฯ

      ใช้ทุกช่วงเวลาที่มีเวลาว่าง นอกเหนือจากการเรียนในชั่วโมงปกติ

8.  รูปแบบ/ วิธีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่

      รูปแบบเป็นการพูดสุนทรพจน์ (Speech)

      จัดทำข้อมูลและหัวข้อในการฝึกพูด

      เผยแพร่ใน http://web.labschools.net

      เผยแพร่ใน www. gotoknow.org 

 

9. การขยายผล   องค์กร หน่วยงานที่มีส่วนร่วม

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1, 2 และ 3 

     คณะกรรมการประเมินโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน   สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลสำเร็จที่ปรากฎ....

    *เด็กหญิงกานชนก สมศรี   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันระดับสพท.สพ.2 และระดับเขตพื้นที่การศึกษา 1-2-3 

     *เด็กหญิงสรีรัตน์ รักชาติ    ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันระดับสพท.สพ.2 / ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 1-2-3 และติด 1 ใน 8 ระดับเหรียญทองจาก 48 เขตพื้นที่การศึกษาในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน 51 ระดับภาคกลาง และตะวันออก

ปัจจัยที่ส่งผล

นักเรียนมีใจรัก ครูมีความพร้อมในการฝึก แรงสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร และผู้ปกครอง ตลอดจนการประเมินสู่ความเป็นเลิศต่างๆ  ดังคำกล่าวที่ว่า "ใจมา เวลามี เวทีเกิด"  และการประสานความร่วมมือจากทุกฝ่าย

+++++ขอเป็นกำลังใจสู่เพื่อนครูและนักเรียนทุกคน  ที่พร้อมพัฒนาศักยภาพของตนเอง  ค่ะ++++++

 

 

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน suphamas

คำสำคัญ (Tags)#ภาษาอังกฤษสุพรรณบุรี#โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

หมายเลขบันทึก: 237574, เขียน: 25 Jan 2009 @ 22:45 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 20:12 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 27, อ่าน: คลิก


ความเห็น (27)

เขียนเมื่อ 
 • เยี่ยมมากเลยครับ
 • เหมือนจะรู้ว่าน้องจะมา
 • ฮ่าๆๆๆ
 • เด็กๆๆจะเก่งเพราะมีคุณครูดีครับ
 • กลุ่มเป้าหมายหายไป
 • อิอิๆๆๆๆ
เขียนเมื่อ 

น้องดร.ขจิต

* รวดเร็วปานกามนิต...หนุ่ม 

   วันที่ 19 แวะไปที่หอสมุดม.เกษตรศาสตร์กำแพงแสนกับครูน้องแม่มด  กลับราว 2 ทุ่ม

* กลุ่มเป้าหมายแก้ไขแล้วค่ะ

* ขอบคุณค่ะที่เป็นแรงบันดาลใจให้นั่งเขียน blog

* พรุ่งนี้ให้น้องแม่มดลงภาพ  พี่ปล้ำแล้วภาพไม่ปรากฎ  เฮ้อ!!!!!! โปรดติดตามตอน 2,3.......ค่ะ

 

เขียนเมื่อ 

นักเรียนเก่ง เพราะคุณครูเก่งค่ะ ปลื้มใจแทนนะคะ ขอให้มีพลังสร้างสรรค์นักเรียนตลอดไป

เขียนเมื่อ 

ครูอรวรรณ

* ขอบคุณกำลังใจที่มอบไว้ จะนำไปเล่าให้เด็กๆ ฟังค่ะ

เขียนเมื่อ 

3 ทุ่มผมยังอยู่คณะเลย เสียดายไม่ยอมบอกจะพาไปเลี้ยงข้าว แงๆๆๆ ไม่ห่างจากคณะผมเลย เดินสิบก้าวถึง

เขียนเมื่อ 

นัองดร.ขจิต

* เกรงใจค่ะ  โอกาสหน้า ฟ้าใหม่  จะไม่เกรงใจนะคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ น้องสาว

เรียนเชิญที่ ... เราชาวโกทูโน..มาทำอะไร..สนุกๆในวันตรุษจีนกันนะ

เขียนเมื่อ 

มาแสดงความยินดีกับโครงการดี ๆ ค่ะ

สวัสดีปีใหม่จีน สุขสมหวังสำเร็จทุกประการค่ะ

เขียนเมื่อ 

แวะมาแสดงความยินดีด้วยคนนะคะ..เก่งจังพี่สาวเรา..อิอิ

น้องครูแม่มดกำลังนกนิ้วชื่นชมพี่ศุภมาศนะคะ..ส่วนศน.แอ้ดขอโอบทั้งสองคนค่า...วิ้ววววววววว..ชื่นใจ...

เขียนเมื่อ 
 • น้องสรีรัตน์นี้เก่งและพูดได้เป็นธรรมชาติมาก
 • ส่วนน้องกานชนก ยังไม่เคยมีโอกาสได้ฟังค่ะ
 • ขอเป็นกำลังใจให้ครูและเด็กเก่งค่ะ
เขียนเมื่อ 

คุณ Sila Phu-Chava

* ขอบคุณค่ะ

   Same to you ....Chinese  Day..

 

 

 

 

เขียนเมื่อ 

พี่อ้อย แซ่เฮ  คนเก่ง....

* ร่วมสนุกกับพี่แล้วนะคะ

* ยินดีค่ะที่ต้อนรับสมาชิกใหม่

เขียนเมื่อ 

น้องศ.น.Add

* ขอบคุณค่ะ เด็กเขามีใจ...ก็สบายเราทั้งพี่และน้องแม่มด

เขียนเมื่อ 

หัวหน้า ลำดวน ที่เคารพรัก

* ค่ะ เพราะมีศ.น.สพท.สพ. 2 ช่วยมาดู ปรับ แก้ไข และเป็นกำลังใจ

* ผล  ภูมิใจค่ะ ทั้งสุภมาส และ น้องแม่มด

เขียนเมื่อ 
 • อดพบพี่เลย
 • ต้องโทรมาก่อน
 • น้องไปปลูกป่าชายเลนมา
 • เซ็งเลย
 • แงๆๆ
 • จองเจ้าคนตัวเล็กที่นั่งทางขวามือ
เขียนเมื่อ 

น้องดร.ขจิต

* ครูแม่มดไปสอบชิงทุนของสถาบันอังกฤษติด ไปนิวซีแลนด์

* สอบสัมภาษณ์เสาร์นี้

*  เฮฮา...แสดงยินดีไปแล้ว

* แหม..จองลูกสาวหน้าตาแขกของพี่เชียว  จะพาไปดุแลวัวที่บ้านใช่มะ  อิๆๆๆๆๆๆ

 

เขียนเมื่อ 

พี่สั่งลุย หนูก็ลุยไปสอบค่ะ

สอบคัดเลือกไปฝึกอบรมต่างประเทศ ค่า

ต้องไปสอบสัมภาษณ์อีก ถึงจะทราบผลค่ะ

จะพยายามเต็มที่...ขอบคุณนะคะ

 

suphamas
IP: xxx.26.52.85
เขียนเมื่อ 

น้องครูแม่มด

* สู้ๆๆๆๆๆ

* อีกก้าวเดียว   ทำให้เต็มที่   พี่เป็นกำลังใจให้น้อง

ลำดวน
IP: xxx.26.50.108
เขียนเมื่อ 

ไม่ทันเข้าระบบ

ยินดีกับครูแม่มดเหลือหลาย

คนเก่งต้องได้ดี

เอาใจช่วยค่ะ

เขียนเมื่อ 

มาแวะหาน้องอีกครั้ง พร้อมกับ ปรบมือดังๆๆค่ะ...เยี่ยม

เขียนเมื่อ 

หัวหน้าลำดวน ที่เคารพ และพี่อ้อย แซ่เฮ คนเก่ง

* ขอบคุณแทนน้องแม่มด ค่ะ

* น้องแม่มดต้องฝ่าฟันอีก 1 ด่านอาทิตย์นี้  สุภมาสเองก็เชียร์ตัวโก่งเหมือนกันค่ะ

Dsc0129999

suphamas muanwongthum
IP: xxx.26.52.247
เขียนเมื่อ 

ท่านผอ.ประจักษ์  ที่เคารพรักค่ะ

ก่อนอื่นต้องขอบพระคุณท่านผอ.อย่างสูงที่คิดถึงพวกเราครูสุพรรณบุรีด้วยดีเสมอมา

ทราบข่าวว่าท่านป่วย ดูแลสุขภาพนะคะ น้องๆครูภาษาอังกฤษ คิดถึงท่านเสมอ แต่ภาระงานมากจริงๆ ค่ะ ทำให้ห่างจากการเปิด blog

วันนี้เป็นวันสุดท้ายของค่ายนักเรียนประถมศึกษา ของ 3 ศูนย์ ERIC Network สพท.สพ.2 ได้นัองดร.ขจิต น้องอักษรและคุณ Bob ช่วยพวกเรา  งานจึงผ่านไปด้วยดีค่ะ

ให้หายป่วยเร็วไวค่ะ

                             เคารพรักและคิดถึงค่ะ

คุณครูสุจิตรา คำพิทูลย์
IP: xxx.157.217.176
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ขจิตคะ นี่น้องจาก รร มารดาวนารักษ์นะคะ อยากได้บทความภาษาอังกฤษ speech เรื่อง my province ช่วยหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

คิดถึงเลยแวะมาทักทายนะค่ะ...รักษาสุขภาพด้วย..ดีใจนะค่ะที่พบกับเก่ง...เป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีสุดๆในการอบรมอิงลิชแคมป์ที่วิถีไทยรีสอร์ท...ประทับใจสุดๆ...มีของมาฝากด้วย....นะค่ะ...

เขียนเมื่อ 
 • เอาหนังสือมาฝาก
 • เสร็จแล้ว น้องผึ้งจาก gotoknow ทำให้
 • คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
 • ดาวน์โหลดไฟล์ PDF