วันนี้...ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับน้องดร.ขจิต  แล้วนะคะ

ความสำเร็จที่เกิดขึ้น

ตอนที่ 1  เหรียญทองการพูดสุนทรพจน์(Speech) ของเด็กหญิงสรีรัตน์  รักชาติ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ เด็กหญิงกานชนก  สมศรี  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

1. แนวคิด/ ความเป็นมา                                                                               

          ภาษาอังกฤษนับเป็นภาษาสากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก  โดยเฉพาะในโลกของการติดต่อสื่อสาร  ตามมาตรา 22 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. 2542 แนวการจัดการศึกษากล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ดังนั้นการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการพูดสุนทรพจน์ (Speech) จึงเป็นการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตลอดจนความสามารถในการแสดงออก ไหวพริบ ปฏิภาณ การถ่ายทอดอารมณ์และเรื่องราวเพื่อโน้มน้าวผู้ฟังให้สนใจ เข้าใจและเห็นคุณค่าในเรื่องที่พูด โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ จึงสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนเพื่อใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในที่สุด 

2. วัตถุประสงค์
     2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งทักษะการฟัง
การพูด การอ่าน และการเขียน

      2.2 เพื่อฝึกความกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

     2.3 พื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสู่ความสำเร็จในการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ

    ประโยชน์ที่ได้รับ

1. นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน 
          2.  นักเรียนมีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้นและสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ชนะเลิศรางวัลระดับเหรียญทอง และเป็นตัวแทนของสพท.สพ. 2 เข้าแข่งขันในระดับต่าง ๆ  

3.  กลุ่มเป้าหมายในการนำไปใช้ 

    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 , 5 และ 6 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

4. ขั้นตอนการพัฒนา (ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มพัฒนา)

                กำหนดจุดมุ่งหมายของการพัฒนา  เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ และการประเมินโรงเรียนในฝัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ) ตามขั้นตอน ดังนี้

     1. ขั้นวิเคราะห์ปัญหา (Identification of a problem) พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มีปัญหาในทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษค่อนข้างสูง ไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษ

      2. ขั้นตั้งจุดประสงค์ (Purpose) เพื่อพูดสุนทรพจน์ (Speech) /การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้คล่องสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับต่างๆ และการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษในการประเมินโรงเรียนในฝัน

     3. ขั้นวางแผน (Planning) ได้ร่วมกันวางแผนว่า จะทำอะไร ทำที่ไหน และทำอย่างไร ดังนั้นจึงวางแผนฝึกการพูดสุนทรพจน์ โดยมีการดำเนินงานตามขั้นตอนเช่น ศึกษาประเด็นหัวข้อในหน่วยการเรียนรู้ต่างๆ เช่น Myself / My family/ My school / My friend / My favorite pet / My teacher/ My Beloved King  etc.....

     การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ศึกษาเกณฑ์การแข่งขัน ศึกษาการออกเสียงคำ ประโยค ศึกษารูปประโยคที่ใช้ในการพูดสื่อสาร

     4. ขั้นดำเนินการ (Processes) ดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ ตามลำดับขั้นตอน

         4.1 คัดกรองนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

               - เด็กหญิงกานชนก สมศรี     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

               - เด็กหญิงสรีรัตน์     รักชาติ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

         4.2 ศึกษาหัวข้อ เกณฑ์การแข่งขันทางวิชาการด้านการพูดสุนทรพจน์

         4.3 ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ศึกษารูปประโยค หัวข้อ My Beloved King เพื่อแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.สพ. 2) ในวันที่ 13-14 กันยายน 2551 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.สพ. 1,2,3) ในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2551 และ เตรียมทุกหัวข้อในขั้นตอนที่ 3 เพื่อแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2551 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  (impromptu speech) ในวันที่ 6 มกราคม 2552 และเพื่อการประเมินโรงเรียนดีใกล้บ้าน ในวันที่ 15 ธันวาคม 2551
     5. ขั้นประเมินผล (Evaluation) ประเมินทักษะทางด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) โดยการสนทนาซักถามและตอบเป็นภาษาอังกฤษ ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) โดยสอบถามความรู้สึก และด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) ในการปฏิบัติจริงหน้าเสาธง/ เวทีการแข่งขัน ซึ่งประเมินโดยตัวนักเรียนเอง (Self-evaluation ) ประเมินโดยเพื่อน(Peer-evaluation) ประเมินโดยครู(Teacher evaluation) และประเมินโดยบุคคลอื่น อาจเป็นผู้ปกครองหรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
 

5. รายละเอียด (กิจกรรมการดำเนินงานขั้นตอนการใช้ ฯลฯ)

     1. เตรียมสถานที่

      2. เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร

     3. เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติจริงของนักเรียน ดังนี้

         - นำเสนอหน้าเสาธง

         - นำเสนอในการแข่งขันระดับสพท.สพ. 2 / สพท.สพ. 1,2,3 / ระดับภาคกลางและตะวันออก

         - นำเสนอในการเยี่ยมชมของคณะศึกษานิเทศก์ของสพท .สพ. 2/ คณะครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1/ โรงเรียนวัดทุ่งคอก / โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร/ โรงเรียนดอนคาวิทยา ฯลฯ

         - นำเสนอในการตรวจเยี่ยม ซ้อมใหญ่ก่อนการประเมินโรงเรียนในฝัน วันที่ 2 ธันวาคม 2551

         -  นำเสนอในการประเมินโรงเรียนต้นแบบในฝัน วันที่ 15 ธันวาคม 2551

6. องค์ความรู้/ ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการนำไปใช้

     1.  สถานศึกษามีการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน       

     2.  นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ดีขึ้น

     3. นักเรียนกล้าแสดงออกทางความคิด และมุ่งมั่นในการฝึกฝน

     4. การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกต์ใช้ในการเตรียมความพร้อมเพื่อการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ

7. กระบวนการทบทวน กลั่นกรอง ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดผลความเป็นเลิศ

     1. ฝึกการปฏิบัติซ้ำๆ นอกเวลาเรียน เช่น กิจกรรมชุมนุม Smart English/ วันเสาร์/ วันอาทิตย์

      2. สร้างสถานการณ์จำลอง ฝึกพูดบนเวทีจำลอง เช่น หน้าเสาธง และห้องประชุมใหญ่ ฯลฯ

     3. ฝึกการปฏิบัติจากการตรวจเยี่ยมของคณะศึกษานิเทศก์ของสพท.สพ. 2/ คณะครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1/ โรงเรียนวัดทุ่งคอก / โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร/ โรงเรียนดอนคาวิทยา ฯลฯ

      ใช้ทุกช่วงเวลาที่มีเวลาว่าง นอกเหนือจากการเรียนในชั่วโมงปกติ

8.  รูปแบบ/ วิธีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่

      รูปแบบเป็นการพูดสุนทรพจน์ (Speech)

      จัดทำข้อมูลและหัวข้อในการฝึกพูด

      เผยแพร่ใน http://web.labschools.net

      เผยแพร่ใน www. gotoknow.org 

 

9. การขยายผล   องค์กร หน่วยงานที่มีส่วนร่วม

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1, 2 และ 3 

     คณะกรรมการประเมินโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน   สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลสำเร็จที่ปรากฎ....

    *เด็กหญิงกานชนก สมศรี   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันระดับสพท.สพ.2 และระดับเขตพื้นที่การศึกษา 1-2-3 

     *เด็กหญิงสรีรัตน์ รักชาติ    ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันระดับสพท.สพ.2 / ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 1-2-3 และติด 1 ใน 8 ระดับเหรียญทองจาก 48 เขตพื้นที่การศึกษาในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน 51 ระดับภาคกลาง และตะวันออก

ปัจจัยที่ส่งผล

นักเรียนมีใจรัก ครูมีความพร้อมในการฝึก แรงสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร และผู้ปกครอง ตลอดจนการประเมินสู่ความเป็นเลิศต่างๆ  ดังคำกล่าวที่ว่า "ใจมา เวลามี เวทีเกิด"  และการประสานความร่วมมือจากทุกฝ่าย

+++++ขอเป็นกำลังใจสู่เพื่อนครูและนักเรียนทุกคน  ที่พร้อมพัฒนาศักยภาพของตนเอง  ค่ะ++++++