ประวัติ
ประวัติส่วนตัว
  - ชื่อ นายอนวัช กาทอง
- ชื่อเล่น ตุ้ย
- ภูมิลำเนา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประวัติการศึกษา
  - วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (พฤษภาคม 2539 ถึง เมษายน 2543)
  - กำลังศึกษาปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เกษตรศาสตร์) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ การเกษตรและพัฒนาชนบท คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2549
  - กำลังศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจต่อเนื่อง (2 ปี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2548
ประวัติการทำงาน ประสบการณ์
  - อาจารย์ผู้ช่วย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (13 พ.ย. 2543 - 2 มี.ค. 2546)
  - นักเอกสารสนเทศ ฝ่ายหอสมุด สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ตั้งแต่ 3 มี.ค. 2546 ถึงปัจจุบัน)
ผลงาน
  - Webmaster สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  - Web database ฐานข้อมูลวารสารวิชาการออนไลน์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปัจจุบัน
  - ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ ฝ่ายหอสมุด สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Tel.
  Office :: 045-353179
E-mail
  - [email protected]
- [email protected]