เลขที่
 
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
หลักการบริหารการศึกษา
การผลิติการนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
การบริหารเทคโนโลยีการศึกษา
การจัดฝึกอบรมทางการศึกษา
การวิจัยทางการศึกษา
การปฏิบัติบัติงานเทคโนโลยีการศึกษา 2
การจัดแสดงและนิทรรศการ
ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
หมายเหตุ
1
C
B
B+
C
B
C
A
A
 
2
B+
B
A
C+
A
B
 
A
A
 
3
 
B
C
A
D+
C+
C+
 
A
A
 
4
C+
B+
A
C+
C+
B
 
A
A
 
5
B
B
A
C+
B
B
 
A
A
 
6
B+
B+
B+
B
A
B+
 
A
A
 
7
B+
B+
A
C+
B
B
 
A
A
 
9
I
B
A
D+
C+
C+
 
A
A
 
11
                   
12
B+
C+
B+
C+
C+
B
 
A
A
 
13
B
C+
A
C
C+
B+
 
A
A
 
14
C
C+
A
D+
C+
C
 
A
A
 
15
B
C+
B+
C+
B+
B
 
A
A
 
16
A
B
A
B
B+
B+
 
A
A
 
17
B+
B
A
C+
C+
B
 
A
A
 
18
B+
B
B+
B
B+
B
 
A
A
 
20
B+
B
B+
B
B
B
 
A
A
 
21
B
B
A
C+
B
A
 
A
A
 
22
B
B
A
C+
C+
B+
 
A
A
 
23
C
C
C+
C+
B+
B
 
B+
A
 
24
B
B
B
C+
B+
B
 
A
A
 
25
B+
B
A
C+
C+
A
 
A
A
 
26
I
B
B+
C+
C+
B+
 
A
A
 
28
                   
30
A
B
B+
C+
B+
B+
 
A
A
 
31
C+
C+
B+
C
C
A
 
A
A
 
32
B
B+
A
C
C+
B+
 
A
A
 
34
C+
C+
A
D+
B
A
 
A
A
 
35
B
C
B+
C
C+
B
 
A
A
 
36
B
C
A
C+
B
A
 
A
A
 
37
B
B
A
C+
A
A
 
A
A
 
38
B
B
A
C+
C+
   
A
A
 
39
B+
B+
A
B
B
   
A
A
 
40
C+
C+
B+
C+
B+
   
A
A
 
41
B
C+
B+
C
C
   
B+
A
 
42
I
C
C+
C+
C+
   
B+
A
 
43
C
C
D
D+
C
   
B+
I
 
46
D+
C
A
C+
C
   
B+
A
 
50
B
C
C
D+
C+
   
B
A
 
51
D+
C
C+
E
C
   
B
A
 
52
B
C
C+
D+
C+
   
B+
A
 
53
C
C
B+
C
B+
   
B+
A
 
56
B
C+
B+
C+
C+
   
B+
A
 
57
D
C
C+
C
C+
   
B
A
 
58
D
C
B
C
C+
   
B+
A
 
59
C
C+
B+
D
C
   
B+
A
 
61
                   
63
C+
C
B+
C
C
   
B+
A