ความก้าวหน้า "การประชุมกลุ่มระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ" ครั้งที่ 1

          หลังจากกลับมาจาก Workshop วาระหลักปี 2549 ของ สสส. "60 ปี 60 ล้านความดีเริ่มที่เด็กและเยาวชน"   เราก็ได้สรุปการประชุมของทั้ง 5 กลุ่มได้แบบย่อๆ ดังไฟล์แนบนี้ ค่ะ

          จากนั้นพวกเรากลุ่ม 5 กลุ่มสนับสนุนการสร้างระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ก็ได้นัดประชุมต่อเพื่อเคลื่อนงานอย่างรวดเร็วเป็นกลุ่มแรกค่ะ  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2549  ตอน 18.00 น. (ฟิต! มากๆ ค่ะ)   โดยมีผู้มาเข้าร่วมประชุม ดังนี้ค่ะ

1. ดร. อมรวิชช์    นาครทรรพ  (สถาบันรามจิตติ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

2. คุณพัชภา   เอื่อยมกิจการ (สถาบันรามจิตติ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

3. คุณอุทุมพร   อินทจักร์  (สถาบันรามจิตติ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

4. คุณจิรัฐกาล   พงศ์ภคเธียร (สถาบันรามจิตติ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

5. คุณจุฬากรณ์   มาเสถียรวงศ์  (สถาบันรามจิตติ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

6. นพ. พินิจ   ฟ้าอำนวยผล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข)

7. นายสุนิตย์   เชรษฐา (Thai RuralNet Institute)

8. นายชิตพงษ์  กิตตินรเดช (Thai RuralNet Institute)

9. คุณชูรุณี   พิชญกุลมงคล (มูลนิธิ รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่)

10. คุณวรรณา  เลิศวิจิตรจรัส  (สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม)

11. ทพ.กฤษดา   เรืองอารีย์รัชต์ (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)

12. คุณเบญจมาภรณ์    จันทรพัฒน์ (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)

13. นายอาทิตย์  รุ่งเสรีชัย (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)

14. คุณพรทิพย์   แซ่อึ้ง (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)

           การประชุมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหารือการเชื่อมโยงข้อมูล และแนวทางการทำงานต่อไป    

           ที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นว่าดำเนินภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านเด็กและเยาวชน "ขจัดร้าย ขยายดี  มีภูมิคุ้มกัน"  โดยในการทำงานควรกำหนดขอบเขตของระบบข้อมูลให้ชัดเจน  พิจารณาจากความต้องการใช้ข้อมูล จากนั้นจึงกำหนดแหล่งข้อมูลที่จะตอบสนอนต่อความต้องการนั้น  ทั้งนี้ขอบเขตงานในการพัฒนาระบบข้อมูลประกอบด้วย

           1. การจัดกลไก/เครื่องมือ ในการรวบรวม เชื่อมโยง เผยแพร่ ข้อมูล เช่น

  • การจัดเวที
  • การทำ fact sheet เพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสารสาธารณะ  แต่หากผู้ที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกจะมี link ไปยังแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม และกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง
  • การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ เช่น บล็อก  wikipedia (สารานุกรมเสรี) ฯลฯ

            2. การพัฒนาเนื้อหาข้อมูล  โดยเนื้อหาข้อมูลต้องเป็นภาพกว้างและสามารถลงลึกได้ในเรื่องที่สนใจและสามารถตอบตัวชี้วัดด้านเด็กและเยาวชน (Millennium Development Goal: MDG) ได้ด้วย ซึ่งข้อมูลต่างๆ อาจมีอยู่แล้ว จึงควรสำรวจว่าข้อมูลใดมีอยู่แล้ว และข้อมูลใดยังขาดอยู่ และควรเพิ่มเติมส่วนใด

  • ประเภทข้อมูล ประกอบด้วยข้อมูลด้านสังคม ด้านสุขภาพ และด้านการศึกษา ซึ่งด้านสุขภาพและด้านการศึกษามีหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบอยู่แล้ว
  • ข้อมูลเชิงสถานการณ์
  • ข้อมูลความรู้สำเร็จรูปที่มีแล้วได้แก่ ความปลอดภัยในเด็ก (นพ. อดิศักดิ์) คู่มือพ่อแม่ (คุณสุภาวดี) คู่มือเด็กติดเกฒส์ (นพ. ประเสริฐ)  เป็นต้น  อาจรวบรวมมาให้ได้
  • ข้อมูลเชิงพื้นที่ (GIS) เพื่อให้ทราบว่ามีทรัพยากรใดพื้นที่บ้าง  เพื่อการประสานความร่วมมือ เชื่อมโยง หรือต่อยอดจากทุนเดิม  โดยแผนงานระบบข้อมูลข่าวสารมีความพร้อมด้านซอฟแวร์ในการดำเนินงานอยู่แล้ว
  • ข้อมูลเครือข่าย และโครงการด้านเด็ก

              3. การสื่อสารข้อมูลสู่สาธารณะ  ควรมีกลไกประสาน ร่วมกันสังเคราะห์ หรือทำ cross validation ก่อนการเผยแพร่สู่สาธารณะ เนื่องจากข้อมูลจากหลายแหล่งจะมีบริบทในการเก็บและวิเคราะห์ต่างกัน   การแยกกันสื่อสารเผยแพร่อาจทำให้เกิดลักษณะเหมือนข้อมูลมีความขัดแย้งกันได้

            ทั้งนี้การพัฒนาระบบข้อมูลนี้อาจเริ่มโดยพัฒนาต้นแบบในประเด็นเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งก่อน โดยเลือกประเด็นที่มีข้อมูลอยู่บ้างแล้ว  หรืออาจเป็นประเด็นที่ concern เช่น เหล้า บุหรี่ ความรุนแรง

          ที่ประชุมขอความร่วมมือดังนี้

           1. ขอให้หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมรวบรวมข้อมูลด้านเด็กและเยาวชนที่ทำอยู่แล้วขององค์กรตน และ โดยทีม Child Watch ทบทวน fact sheet ว่ามีเรื่องใดบ้าง เพื่อนำมา map ว่ามีอะไรอยู่แล้วบ้าง มีจุดใดที่ต้องทำเสริม โดยขอให้ส่งให้ สสส. ก่อนการประชุมครั้งต่อไป

          2. ขอให้คุณสุนิตย์  เปิดช่องทางการสื่อสารภายในกลุ่มทำงานี้ และออกแบบปฏิทินกิจกรรมให้ทุกกลุ่มสามารถใช้ร่วมกันได้  โดยเริ่มทดลองใช้ในกลุ่มที่ 5 ก่อน

           3. ขอให้คุณอาทิตย์  ประสานกับแผนงานเรียนรู้ของ สสส. เพื่อหาแนวทางในการทำงานร่วมกันระหว่าง 5 กลุ่มงาน

 

            แล้วพวกเราจะนัดประชุมครั้งต่อไป วันที่ 3 เมษายน 2549 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 34 สสส.  (ฟิต! ไม่เลิกค่ะ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้ประสานงานกลุ่มระบบข้อมูลและ ITความเห็น (0)