เคล็ดลับ “คุณอำนวย” (6)

บทเรียนจากการพัฒนาคุณอำนวย คุณบันทึกในพื้นที่ภาคกลางของโครงการฯ
• พัฒนาทั้งคุณอำนวยในชุมชนและคุณอำนวยในเวที
• คุณอำนวยในชุมชน ฝึกจากการปฏิบัติจริง
• คุณอำนวยผ่านการฝึกฝนในโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข ระยะที่ 1
• ในระยะที่ 2 เน้นการเป็นนักออกแบบการเรียนรู้ในชุมชนในประเด็นต่างๆ
• ต้องเป็นหลายบทบาทในคนๆ เดียว เช่น คุณอำนวย คุณบันทึก คุณสังเกต คุณประสาน
• พบว่าแต่ละคนมีจุดอ่อนจุดแข็งแตกต่างกัน จึงมีการจัดการเพื่อทำงานเป็นทีม
• คุณอำนวยในชุมชนจะมีพลังได้ต้องอาศัยการทำงานเป็นทีม เป็นเครือข่าย ทำเดี่ยวๆ พบว่ายากเกินไปที่จะเปลี่ยนแปลงชุมชนได้
• ให้การบ้านที่เหมาะสมเพราะงานบางอย่างยากเกินไป เช่น การเปลี่ยนแปลง อบต. หรือบางพื้นที่มี นจท. แต่ อบต.ไม่พร้อม

อ้างอิง  ทรงพล เจตนาวณิชย์  เสนอในการประชุมภาคีจัดการความรู้ท้องถิ่น   ๑๗ มค. ๔๙

เคล็ดลับ “คุณอำนวย” (1)  เคล็ดลับ “คุณอำนวย” (2)  เคล็ดลับ “คุณอำนวย” (3)

เคล็ดลับ “คุณอำนวย” (4)  เคล็ดลับ “คุณอำนวย” (5)

วิจารณ์ พานิช
๓ เมย. ๔๙

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)