KM (ภาคปฏิบัติ) วันละคำ : 44. ปฏิวัติความรู้

• ปฏิวัติจาก เน้นความรู้เด่นชัด / เชิงทฤษฎี   สู่  เน้นความรู้ฝังลึก / เชิงปฏิบัติ / ในคน   สู่บูรณาการ
• ปฏิวัติจาก  มุ่งรับถ่ายทอดความรู้ภายนอกเข้ามาใช้  เป็น   มุ่งสร้างความรู้ขึ้นใช้เอง จากการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ลปรร. จากการปฏิบัติ     และดูดซับความรุ้จากภายนอกเข้ามาทดลองใช้
• ปฏิวัติจาก ใช้ความรู้สำเร็จรูป  เป็น  ใช้ความรู้ที่ตนปรุงแต่งเอง ให้เหมาะสมต่อสภาพ/บริบท ของตน
• ปฏิวัติจากมุ่งเรียนรู้จากผู้อื่นแบบรับถ่ายทอด  เป็น มุ่ง ลปรร. คือเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้
• ปฏิวัติจากการจดบันทึกความรู้เชิงทฤษฎี จากการรับถ่ายทอดจากผู้อื่นเท่านั้น   เป็นจดบันทึกผลการทดลอง ผลการปฏิบัติงาน ของตนเอง/กลุ่มของตน ด้วย
• ปฏิวัติจากไม่เรียนรู้จากการทำงาน  เป็น  เรียนรู้จากการทำงาน
• ปฏิวัติจากรังเกียจความรู้ที่ยึดถือทิฐิต่างจากความเชื่อของตน  เป็น  เคารพและให้คุณค่าความรู้ที่มองต่างมุม
• ปฏิวัติจากไม่ให้คุณค่าความรู้ที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์ทางวิชาการ/วิจัย  เป็น  ให้คุณค่าความรู้ที่ผ่านการพิสูจน์โดยการใช้งานได้ผลดี

วิจารณ์ พานิช
๗ เมย. ๔๙
หาดใหญ่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)