ข้อสังเกต ข้อที่ 2 เกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ตามทัศนะของดิฉัน คือ มหาวิทยาลัย ขาดเกณฑ์มาตรฐานในการวัดระดับคุณภาพ  ข้อนี้ สมศ.เองไม่ได้นิ่งนอนใจเช่นกัน  เพื่อพัฒนามาตรฐานของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  สมศ.จึงกำหนดให้มีการรับรองมาตรฐานการศึกษา (Accreditation) ทั้งในระดับสถาบัน และระดับกลุ่มสาขาวิชาขึ้น โดยจะรับรองหรือไม่รับรอง มีเงื่อนไขว่าต้องผ่านการประเมิน 3 อย่าง ดังนี้

รายละเอียดมีมากกว่านี้นะค่ะ นี่เป็นเพียงตัวอย่าง เพื่อชี้ให้เห็นว่า เรื่องขาดมาตรฐานการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา  ต่อไปนี้เรามีแนวทางแก้ไขได้แล้ว