ผู้เขียนได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานบริหารโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนรายครัวเรือน ปี 2549  ตามคำสั่งที่ 130/2549  ลงวันที่ 5 เมษายน 2549   ลงนามโดยนายสกล จันทรักษ์ นายอำเภอสิชล  ในคำสั่งประกอบด้วย ปลัดอำเภอ เกษตร  สาธารณสุข  นายก อบต.ปลัด อบต. ผู้นำอช. ประธาน กทม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพัฒนากรเป็นหน่วยงานเลขานุการ มีการประชุมวางแผนการทำงานในระดับตำบล กันวันที่ 10 เมษายน 2549  โดยมีครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. จำนวน 1,300  ครัวเรือนของอำเภอสิชลเป็นเป้าหมายที่คณะทำงานต้องเข้าไปแก้ไขปัญหา ในปีงบประมาณ 2549 นี้ คงไม่พ้นที่จะต้องร่วมเวทีในการจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเรื่องของข้อมูลครัวเรือน ปัญหา สาเหตุแห่งความยากจน หาแนวทางในการแก้จน  จากการพึ่งพาตนเอง ตลอดถึงการพึงพางบประมาณจากภายนอก