โครงการสุขภาพองค์รวมแนวพุทธ

Ping
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
คุณหมอชูฤทธิ์ได้เป็นหัวหน้าทีม (ขณะนั้นทำงานที่บำราศฯ)ได้นำแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพองค์รวมแนวพุทธของพระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต) มาดำเนินงานการตั้งแต่ปี2544 มีคณะทำงานที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมย.49 มีอ.พยาบาลที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกมาสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาวะทางปัญญา ก็ได้ถามว่าทำไมถึงเลือกมาสัมภาษณ์ดิฉัน จึงได้ทราบว่าคุณหมอชูฤทธิ์แนะนำมา  ช่วงเลิกงานก็เจอพ.ชูฤทธิ์โดยบังเอิญ  จึงได้ถามความคืบหน้าโครงการสุขภาพองค์รวมแนวพุทธซึ่งคุณหมอได้นำไปดำเนินการพัฒนาต่อเนื่องที่กองการแพทย์ทางเลือกฯ

วันนี้จึงอยากเล่าถึงความเป็นมาว่าโครงการสุขภาพองค์รวมแนวพุทธนี้ว่าเกี่ยวข้องกับบำราศอย่างไร  คุณหมอชูฤทธิ์ได้เป็นหัวหน้าทีม (ขณะนั้นทำงานที่บำราศฯ)ได้นำแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพองค์รวมแนวพุทธของพระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต) มาดำเนินงานการตั้งแต่ปี2544 มีคณะทำงานที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน ท้งพระ นักการศาสนา นักการศึกษา นักวิชาการ ผู้จัดรายการทีวี นักแสดงและผู้กำกับอิสระ ดิฉันได้มีโอกาสช่วยงานช่วงปี46-47 โดยเป็นคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรอบรมแก่กลุ่มบุคลากรสาธารณสุข และให้แก่ผู้ป่วยและญาติ  รวมท้งจัดทำแบบวัดสุขภาวะตามแนวพุทธ มีทีมบำราศเข้าร่วมดำเนินการหลายท่าน ได้แก่ คุณเยาวรัตน์ คุณถนอมจิต คุณมณฑาสวัสดิ์ คุณกุณนิชา คุณอัมพวา คุณวัชรี(คลังยา) คุณจรูญศรี คุณปัทมาวดี คุณอนงค์ คุณสิริกาญจน์ ช่วงน้นมีจัดอบรม TOT 4 ภาค 8 โรงพยาบาล ซึ่งองค์ประกอบสุขภาวะแนวพุทธ 4 ด้าน  คือ

            1. ทางกายภาพ คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัย4 การใช้อินทรีย์ และสุขภาพร่างกาย

            2. ทางสังคม คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางด้าน การปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ อาชีพ และระเบียบวินัยในการอย่ร่วมกัน

            3.ทางจิต คือการสร้างเสริมจิตให้ดีครบท้ง 3 ด้าน คือ คุณภาพจิต สมรรถภาพจิต และสุขภาพจิต

            4.ด้านปัญญา คือพัฒนาทางด้านการปฏิบัติต่อความร้ และระดับความรู้

ผลผลิตที่บำราศฯช่วงน้น 1.ได้แบบวัดสุขภาวะตามแนวพุทธ 100 ข้อ

                                 2.หลักสูตรสูตรอบรมบุคลากรสาธารณสุข และให้แก่ผู้ป่วยและญาติ 

                                 3.เครือข่ายความร่วมมือดังกล่าวข้างต้น

                                 4. ผลิตสื่อ 2 เล่มคู่มือชีวิตและทำอย่างไรจะหายโกรธ

นำมาเล่าสู่กันฟังเพราะบำราศฯมีส่วนผลักดันโครงการนี้สู่ระดับประเทศ (แผนรณรงค์เมืองไทยแข็งแรงอ.ที่ 7 "อุดมปัญญา" ) ด้านแนวคิดเมืองไทยแข็งแรง ด้านสุขภาพกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ และปัญญา

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัชรา ศูนย์พัฒนาคุณภาพความเห็น (1)

อัจฉรา
IP: xxx.144.160.243
เขียนเมื่อ 
อนุโมทนาค่ะ