จากประสบการณ์จะพบว่าการที่เราเคยทำงานร่วมกันเคยร่วมกันแก้ปัญหาคล้าย ๆ กัน เคยมีสุขทุกข์ร่วมกันจะเป็นกลุ่มก้อนที่มีความยั่งยืน จะเรียกพบเมื่อไรก็เต็มใจมาพบได้ทุกขณะ  แต่เราพลาดโอกาสที่จะนำประโยชน์กับการที่จะมาพบมาใช้ให้เกิดประโยชน์  หรือบางครั้งพบกันแล้วไม่มีอะไรเป็นแก่นสาระที่นำมาทำให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  โดยสรุปสาเหตุสำคัญคือ 

1. ขาดความต่อเนื่องไม่จัดเวลามาพบกันอย่างต่อเนื่องหรือไม่มีเวทีมาเจอกัน   

2. เมื่อพบแล้วการบันทึกหรือจนสิ่งที่เราพูดคุยสรุปเอาไปใช้อย่างเป็นทางการน้อยมา  

               จึงทำให้ได้เกิดชุมชนไม่เข้มแข็งต่อไปนี้กลุ่มที่มีอยู่แล้วหรือจะเกิดน่าจะนำวิธีการต่อไปนี้ไปทดลองใช้  1.หาคุณอำนวยที่มีใจที่จะพัฒนางานให้เป็นที่รวมศรัทธากลุ่ม(ภาระน่าที่ของคุณอำนวย ท่านนพ.วิจารณ์ พานิช เขียนในบล๊อคหลายตอน)  2. คุณกิจ มาร่วมกันกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน  3 คุณลิขิตต้องขาดไม่ได้จริง ควรเขียนสรุปในบล๊อกเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้อ่านแล้วสามารถเพิ่มเติมได้

เคล็ดลับที่ได้ค้นพบนี้มาจากการได้ร่วมได้ไปเปลี่ยนเรียนรู้จากสถาบันอื่น ๆ (UKM เรื่องชุมชนแนวปฏิบัติวันที่ 7-8 เม.ย.2549) และประสบการณ์ตรงก่อนไปประชุม

จรัสศรี  KKU