ชุมชนฅนเขียน Blog : NUKM blog (v. dhanarun)

beeman 吴联乐
งานนำเสนอ powerpoint ของท่านอาจารย์มาลินี วันที่ 7 เมษายน 2549 ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพ

    บันทึกนี้เป็นการถ่ายทอด งานนำเสนอ powerpoint  ของท่านอาจารย์มาลินี ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "ชุมชนแนวปฏิบัติ (Community of Practices)" เนื่องในการเสวนาสมาชิกเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 2/2549   ในวันที่ 7 เมษายน 2549 ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

    เรื่องที่นำเสนอคือ "ชุมชนคนเขียน Blog : NUKM blog" ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อไปขอนำเสนอเป็นข้อๆ นะครับ

1. ชื่อผู้บริหารชุมชน : dhanarun และ wiboonw

2. จำนวนสมาชิกใน CoP : 154 บล็อก (ข้อมูล 5 เม.ย.49)

3. Website ของ CoP : http://www.gotoknow.org/nuqakm

4.  การก่อเกิดและพัฒนาการของกลุ่ม (มีพัฒนาการอันยาวนาน)

    4.1 ชุมชนคนเขียนบล็อก

     
   
 

ภาพลำดับการก่อกำเนิดของ CoP

 
     
 1. 24 – 26   ธันวาคม  2547 : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “เครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย” ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ฝึกอบรมบ้านผู้หว่าน  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดย สคส.
 2. วันที่  11  กุมภาพันธ์   2548 : การบรรยาย เรื่อง “การจัดการความรู้” โดย ดร.ประพนธ์  ผาสุขยืด  ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการสื่อสารพัฒนาการเรียนรู้ สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 3. วันที่ 14  มีนาคม  2548 : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน “เสริมงาน สานสัมพันธ์ หน่วยประกัน ฯ - งานวิจัย” ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 4. วันที่ 15 มิถุนายน 2548 : เปิดตัวบล็อกครั้งแรกชื่อ " NU_OfficeKM"
 5. วันที่ 19-20 มิถุนายน 2548 : ร่วมสังเกตการณ์ ตลาดนัดความรู้ด้านการจัดการงานวิจัย ห้องจุติ โรงแรมเจบี หาดใหญ่ จัดโดย มอ.
 6. วันที่ 24 – 25  มิถุนายน  2548 : เสวนาสมาชิกเครือข่าย  UKM (มน. เป็นเจ้าภาพ) เรื่อง “ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยที่ดี” ณ  ทรัพย์ไพรวัลย์  แกรนด์  โฮเต็ล  แอนด์ รีสอร์ต  จ.พิษณุโลก (ดู บันทึก 25 มิ.ย.48 ประกอบ)
 7. วันที่ 26 มิถุนายน 2548 : เปิดตัวบล็อกที่ 2 ชื่อ "QA_KM ในมหาวิทยาลัยนเรศวร"
 8. วันที่ 26 มิถุนายน 2548 : ตั้งชุมชน ชื่อ : 9 Cops plus Office in NU (ภายหลังเปลี่ยนเป็น NUKM blog) มีสมาชิก 2 บล็อก คือ " NU_OfficeKM" และ "QA_KM ในมหาวิทยาลัยนเรศวร"
 9. เชิญบล็อกเข้าร่วมชุมชน : Blog Watch (29 มิ.ย.48), สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ (30 มิ.ย.48) และ คู่มือการใช้งาน (GotoKnow.org Tutorial) (2 ก.ค.48)
 10. 19 กรกฎาคม 2548 : เชิญ อ.กรกฎ มาสอนการทำบล็อกครั้งแรก ค้นพบเพชรเม็ดงามคือ อ.สมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์ (ภายหลังกลายเป็น Beeman)
 11. 23 กรกฎาคม 2548 : เล่าที่มาของชุมชน 9 Cops plus Office in NU
 12. 9 สิงหาคม 2548 : เปิดตัวบล็อก นเรศวรวิจัย-QA-KM ชื่อบันทึก The occasion for B2B80+
 13. 11 สิงหาคม 2548 : เปลี่ยนชื่อชุมชน จาก 9 Cops plus Office in NU เป็น NUKM blog (อ่านที่มาใน ความเป็นมาของ NUKM) พร้อมทั้งเอาขึ้นหน้าหลักของ nu.ac.th

   4.2 ชุมชน OFFICE KM

 1. 6 พ.ค. 48 : Office KM 1 ตั้งวง Cop สนง.เลขา ณ คณะสหเวชฯ
 2. 30 พ.ค. 48 : Office KM 2 สานสัมพันธ์ Cop สนง.เลขา ณ คณะเกษตรฯ
 3. 14 มิ.ย. 48 : Office KM 3 มุ่งมั่นร่วมใจ Cop สนง.เลขา ณ คณะเกษตรฯ
 4. 5 มิ.ย. 2548 : เปิดบล็อกครั้งแรก NU_OfficeKM
  (ติดตามต่อในบันทึกของ คุณบอย สหเวช)

5. Core business/Core value/Key success

    5.1 Core business

 • วัตถุประสงค์แรกคือ  การสร้าง Virtual space เพื่อให้มีพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในภารกิจต่างๆ เพื่อต่อยอด QA ด้วย KM ให้เกลียวพลังของการพัฒนามากขึ้นเป็นทวีคูณ
 • วัตถุประสงค์หลักของ CoP  นี้คือ ให้เป็นชุมชนแกนหลัก (core community) ที่จะสามารถผลิต (generate) ชุมชนอื่นๆ ออกมาเป็นระยะๆ ตามความพร้อมของแต่ละชุมชน

    5.2 Core Value

 • ความรู้ใหม่ที่เกิดจากการนำเอาผลสำเร็จที่เป็นประสบการณ์จริงมาทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เมื่อนำความรู้นั้นไปใช้ในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งๆ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นเกลียวพลังของการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง
     
   
     

    5.3 Key Success Factors

 • มีความเอื้ออาทรและช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
 • มีความต่อเนื่องจากการเสริมแรงกระตุ้นซึ่งกันและกัน
 • เป็นแหล่งความรู้หลากหลายที่เลือกได้ตามความต้องการ 
 • เป็นความสัมพันธ์กันในทุกระดับภายใต้โครงสร้างแนวราบ 

6. ระบบความสัมพันธ์ของสมาชิก

 • เป็นทั้งแบบ B2B  และ F2F
 • มีทั้งระดับบริหาร และระดับปฏิบัติ
 • มีหลากหลายสาขาวิชาชีพ
 • มีทั้งภายนอกและภายในองค์กร ในประเทศและต่างประเทศ
 • มีทั้งผู้ให้ (ผู้เขียน)  และผู้รับ (ผู้อ่าน / ผู้เสนอแนะ)
 • มีทั้งเรื่องที่เป็นนานาสาระ  และเรื่องเฉพาะทาง
 • ไม่มีพรมแดนของเวลา และสถานที่ และความเชื่อถือศรัทธา

7. ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับภายนอก

 • มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับภาพนอก (ลิ๊งค์ต่างๆ)

8. ความยั่งยืนของกลุ่ม : อันเนื่องมาจากคุณค่าของ Blog ช่วยสร้างวัฒนธรรม ดังนี้

 • วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • วัฒนธรรมชื่นชมยินดี เอื้ออาทรช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
 • วัฒนธรรมเคารพในศักดิ์ศรีของมนุษย์ เคารพในความแตกต่างทางความคิด
 • วัฒนธรรมการเรียนรู้ ฝึกคนให้เป็นคนใฝ่รู้ ช่างสังเกตจดจำ และสรุปเป็นประเด็นสำคัญออกมาเป็นบันทึก
 • วัฒนธรรมการประเมินตนเอง

9. ระบบการจัดการความรู้ (ดังภาพด้านล่าง)

     
   
     

****************************************************

หมายเหตุ โปรดอ่านบันทึกเหล่านี้ประกอบด้วย

 1. ย้อนรอยกำเนิดบล็อกในม.นเรศวร (NU)
 2. NUKM blogger community เริ่มต้นจากศรัทธา

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 25th Anniversary Beeman

คำสำคัญ (Tags)#storytelling#cop#ชุมชน#nukm#แลกเปลี่ยนเรียนรู้#นำเสนอผลงาน

หมายเลขบันทึก: 23126, เขียน: 09 Apr 2006 @ 17:09 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:19 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.141.249
เขียนเมื่อ 
 • ขอขอบคุณอาจารย์สมลักษณ์...
 • นับเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ของ NUKM ทีเดียว ขอขอบคุณอาจารย์มาลินี ทีมงาน และอาจารย์ทุกท่าน