เสี้ยวหนึ่งของ ม.นเรศวร

 หลายท่านอาจเห็นภาพนี้

ทำไม JJ มีเสื้อทีม NU_QA_KM

 

 

 

เป็นความกรุณาของท่าน รองอธิการ ผศ.ดร.วิบูลย์ (ขวามือ ของท่าน BeeMan เสื้อเหลือง) ที่ท่านมอบให้ โดยผ่านทาง กูรู KM 

ศาตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช ในงานประชุม เสวนา เครือข่าย UKM ท่านอาจารย์วิบูลย์ ท่านแจ้งว่า JJ มาเป็น "ผู้ประเมิน ในด้านการประกันคุณภาพภานใน ของมหาวิทยาลัยนเรศวร หลายปีแล้ว" ขอมอบให้เป็น "ทีมงาน" JJ รู้สึกซาบซึ้ง และ มีความรู้สึกเป็น "เสี้ยวหนึ่ง ของ ม.น ครับ"

JJ