ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญของงานส่งเสริมการเกษตร  การได้มาซึ่งข้อมูลต้องได้รับความร่วมมือจากครัวเรือนเกษตรกร หรือผู้นำชุมชน