ผู้ป่วย   Discharge Planning ของ รพ. มอ  ที่นับว่าได้ผลดีค่อนข้างเด่นกว่าวอร์ดอื่น ๆ ได้แก่ วอร์ด Neuro โดยมีคุณเกษิณี  เป็นหัวหน้าวอร์ด  มีการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย ให้ครอบครัว สามารถดูแลผู้ป่วยต่อที่บ้านได้ตามเป้าหมายที่กำหนด  จนได้รับรางวัลต่าง ๆ ทั้งจากคณะแพทยศาสตร์ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย  สาขาภาคใต้  และ BUPA Award ( โดยอ . สงวนสิน ) มี รพ.ต่าง ๆ ที่ได้ฟังการนำเสนอของคุณเกษิณี  ได้นำไปประยุกต์ใช้ใน รพ.ของตนเอง  กลเม็ดที่คุณเกษิณี  ได้ใช้ในการบริหารจัดการ   คือ

1.  การทำงานแบบสหวิชาชีพ

2.  ทุกวิชาชีพไม่จำเป็นต้องมาประชุม  ตัวจักรสำคัญ คือ พยาบาลเจ้าของไข้ที่ต้องเป็นผู้ประสานงาน

3.  ใช้บันทึก เป็นสื่อกลางในการติตดามงาน / สื่อสารในทีมงาน

4.  มีการทำ Pre-Conference ก่อนการทำงานทุกเวรเช้า

5.  ใช้แนวคิด C3 THER  ในการวางแผนการดูแลผู้ป่วย

6.  มีการ Assess  ให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนว่าใครคือ Care Giver ที่บ้าน  พร้อมทั้งมีการประเมิน ศักยภาพของญาติก่อนการจำหน่ายทุกราย

7.  การจัดสิ่งแวดล้อมในวอร์ดให้เอื้อต่อการเรียนและฝึกทักษะของญาติภายใต้ชื่อ "โครงการบ้านที่ 2"

8.  การประสานงานเพื่อการส่งต่อ

9.  การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย รพ. โดยทีม PCT

         ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการทำ Discharge Planning  คือ

1.   มีระบบ Service round โดยทีมสหสาขาวิชาชีพมานานกว่า 4 ปี ต่อเนื่องทุกสัปดาห์
2.   มีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานด้านนี้ชัดเจน เช่น อัตราการส่งต่อผู้ป่วยที่มี KPS (คะแนนความสามารถในการดูแลตนเอง)น้อยกว่า 50 ,
3.   การมอบหมายงานแบบพยาบาลเจ้าของไข้ที่ส่งผลให้พยาบาลสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างครบถ้วนเป็นองค์รวม
4.  ใช้แนวคิด C3THER ในการวางแผนดูแลผู้ป่วยทุกราย

5.   ความมุ่งมั่นของหัวหน้าหอผู้ป่วยสูง

                     สรุป  ความสำเร็จของ  Discharge Planning  ใน รพ. มอ.ที่ตัวเองภาคภูมิใจ คือ

ทีมดี คิดดี ทำดี ส่งผลต่อ คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย เพราะเราไม่ได้ดูแลผู้ป่วยเพียงอวัยวะ แต่เราดูแลผู้ป่วยทั้งชีวิต