Contact

สมาชิก กบข.

  ผลตอบแทน สารสนเทศ  
วารสาร กบข. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2549  แถลงผลการดำเนินงานของกองทุน กบข. ในรอบปี 2548  ได้ผลตอบแทนจัดสรรให้กับสมาชิก คิดเป็น 6.76 %  สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ (4.50%)  และอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (1.29%)  ข้าราชการที่เป็นสมาชิกควรให้ความสนใจในผลการดำเนินงานดังกล่าว เพราะเป็นประโยชน์ในเงินออมของตนในระยะยาว  หากดูผลประกอบการย้อนหลังจะเห็นว่าผลการดำเนินงานเกิดผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยธนาคาร  ถือว่ากองทุน กบข.ให้ผลตอบแทนที่ดีแก่สมาชิก  ทำให้ข้าราชการพออุ่นใจได้ว่าเงินออมของตนที่สะสมไว้ในบั้นปลายชีวิตออกดอกออกผลอย่างต่อเนื่อง

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 23002, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (0)