7 เม.ย 49

ทดสอบติดตั้ง linux SIS 5.0 beta 2

        ลินุกซ์ซิส (Linux SIS : Linux School or Small Office Internet Server) คือ ชุดซอฟต์แวร์ สำำเร็จรูป ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติการของคนไทยที่ทำำหน้าที่เป็น อินเทอร์เน็ต หรือ อินทราเน็ตเซิร์ฟเวอร์ (Internet / Intranet Server) ให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ได้นำำไปประยุกต์ใช้ เพื่อลด ต้นทุนด้านซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้ 
        LinuxSIS 5.0 สามารถติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ธรรมดาทั่วๆ ไป    (PC : Personal Computer) หรือเครื่องแม่ข่ายธรรมดา (Server PC Base) ได้ ดังนั้น Spec เบื้องต้นของเครื่องคอมที่จะนำำมาใช้เป็นเครื่อง Server จึงไม่จำำเป็นต้องสูงมากนัก ยกเว้นถ้าท่านนำำไปใช้ให้บริการงานค่อนข้างหนัก จะต้องพิจำรณำเพิ่ม Spec เฉพำะใน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นๆ 
       
         ข้อดี
   - ติดตั้งง่าย
   - เริ่มต้นใช้งานง่าย
   - การจัดการระบบได้ง่าย
   - Mail Server : Linux SIS 5.0 มาพร้องกับ Mail Server สามารถเลือกโหมดการทำงานได้2โหมดคือ 1. ให้เป็น Mail Server ที่รองรับการทำำงานภายในองค์กร (Intranet) เพียงอย่างเดียว    2. ให้เป็น Internet Mail Server ซึ่งทำำหน้าที่เป็น Internet Mail Server อย่างแท้จริง
   - Internet Sharing DHCP and Proxy Server : Linux SIS 5.0 สามารถทำำงานได้ดีกับเครื่องแม่ข่าย ที่มี Lan
   - Web Server: Linux SIS 5.0 มีระบบ Web Server ให้ท่านสามารถทำำ Website ขององค์กรได้อย่างง่ายดาย
   - File sharing Server: Linux SIS 5.0 มาพร้อมกับ Samba Server ทำำให้ท่านสามารถนำำ File จากเครื่อง Client
   - LDAP Authentication : ด้วยระบบ LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)
ทำำให้การจัดการ User
   - Backup and Restore : Linux SIS 5.0 มาพร้อมโปรแกรม Backup & Restore ซึ่งท่านสามารถสั่งให้ระบบทำำ การ Backup ข้อมูลสำำคัญต่างๆ ลง CD/DVD ซึ่งท่านสามารถนำำข้อมูลมา Restore ได้ภายหลัง
   - 86-64 Ready : Linux SIS 5.0 มีให้ท่านเลือก 2 Version กล่ำวคือ 32 bit สำำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป และ 64 bit สำำหรับเครื่องรุ่นใหม่ที่ใช้ CPU 64 bit
   - OEM and Retail box : Linux SIS 5.0 มาใน 2 รูปแบบ คือ Retail box ซึ่งเป็น Software ปรกติที่
สามารถนำำไปติดตั้งกับเครื่องใดๆ และ OEM Version ซึ่งจะมาพร้อมเครื่องแม่ข่ายพร้อมขำย โดย OEM Version

    สามารถศึกษาละเอียดได้ที่ http://www.opentle.org/index.php?op=modload&name=phpWiki&file=index&pagename=LinuxSisSuggestion&version=3
http://ccp.nectec.or.th/download/sis5/sis5beta-bugfix.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกฝึกงาน ( สาวลี )ความเห็น (0)