60 ล้านความดี เริ่มที่เยาวชน (ตอนที่ 4)

จ๊ะจ๋า
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ปัจจุบันเด็กยังต้องได้รับความเอาใจใส่ในทุกๆ ด้าน จึงเริ่มงานทุกๆ อย่างที่เด็กและเยาวชน

      

        ในกลุ่มอื่นๆ อันได้แก่ กิจกรรมเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา  ชุมชนและพื้นที่ (ครอบครัวและศาสนสถาน) สื่อ ฐานข้อมูล/ระบบข้อมูล สรุปสาระสำคัญดังนี้
  กลุ่ม 2 กิจกรรมเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา  มีกิจกรรมดังนี้ 

 • จัดค่ายต่างๆ ได้แก่
                     ค่ายอาสาที่ได้รับผลกระทบจาก ชายแดนภาคใต้
                     ค่ายส่งเสริมสุขภาวะเน้นจิตอาสา
 • สนับสนุนโรงเรียนสอนศาสนา
 • เกิดความเชื่อมโยงในการทำบัญชีครัวเรือน
 • ศึกษาวิจัยสุขภาวะ สามเณรในโรงเรียน
 • เด็กด้อยโอกาสมีสุขภาพดี
 • โครงการตามรอยเท้าพ่อ (ยสส.)

    เช่น แผนงานเยาวชนสร้างสรรค์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ (ยสส.)ได้จัดทำพัฒนาต้นแบบ จัดอบรมแกนนำระดับชาติ 3 วัน 2 คืน ในช่วง (เม.ย.-พ.ค. 49) และให้เยาวชนได้พบและพูดคุยกับบุคคลชื่อดังเช่น คุณลีซอ คุณหมอพรทิพย์ คุณสืบศักดิ์ ดาบวิชัย เป็นต้น

  กลุ่ม 3 ชุมชนและพื้นที่ (ครอบครัวและศาสนสถาน)
 โดยเน้นในเรื่อง ชุมชนเป็นสุข อุบัติเหตุ ผู้สูงอายุ ให้เกิดความเชื่อมโยง จัดทำ

 • เชื่อมงานระดับปฏิบัติ
 • จัดเวที
 • เชื่อมงานด้านวิชาการ (ลกอุบัติเหตุในชุมชน วิธีการดูแลคนพิการ ในครอบครัว ชุมชนเป็นสุข
 •   เชื่อมโยงกับนโยบาย
 •  จัดทำ Mapping ของแต่ละกลุ่มงาน เพื่อเกิดการเชื่อมโยงระดับตำบล จังหวัด ภาค
  กลุ่ม 4 สื่อ

ซึ่งมีบทบาท 2 ส่วนคือเชิงรุก นำเสนอสื่อดีๆ เพิ่มขึ้น (สื่อสีขาว)และ เชิงหนุน นำกลยุทธ์ต่างๆไปหนุน

เป้าหมายคือกลุ่มเด็กทำสื่อ  (เยาวชน)

                 สื่อที่ผู้ใหญ่ทำให้เด็ก (ผู้ผลิตและเจ้าของ)

                 สื่อทั่วไป (รับผิดชอบทางวิชาชีพ)

โดยมี Theme 1 เด็กเป็นศูนย์กลาง คิดและผลิตสื่อ

         Theme 2 สร้างแกนกลาง Network Center เปิดเวทีให้เด็กช่วยกันผลักดัน (เด็กผลิตสื่อ) ผ่านในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ตัวชี้วัดด้วย KPI

   กลุ่ม 5 ฐานข้อมูล

       ได้เริ่มจัดทำแผนที่ความรู้ และจะมีการใช้ Blog เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้กันแบบ B2B และจะจัดเวทีพร้อมทั้งได้กำหนดการประชุมกลุ่มในวันที่ 21 มีนาคม 2549

         กิจกรรมสุดท้ายคือ AAR (After Action Review)  การเปิดใจว่ามีความรู้สึกอย่างไรในการประชุม เป้าหมายของการมาครั้งนี้ ชอบหรือไม่ชอบ ส่วนใดได้เกินความคาดหวังหรือไม่ จะนำไปใช้ประโยชน์หรือไม่อย่างไร ซึ่งคนส่วนใหญ่ชอบกิจกรรมนี้ และได้ประโยชน์เกินคาด และจะนำกิจกรรม AAR ไปใช้ในหน่วยงานของตน และการได้รับประโยชน์จากการเชื่อมโยงภายในกลุ่ม ได้รู้จักบุคคลที่อยู่ในสายงานเดียวกัน ในกลุ่มเครือข่ายและได้รับทราบว่ามีกลุ่มที่ทำงานเพื่อเด็กและเยาวชนมากขึ้น ซึ่งสามารถไปขยายเครือข่ายการทำงานเพิ่มมากขึ้น
          ซึ่งในการประชุมปฏิบัติทั้ง2 วันนี้ดิฉันได้เห็นบุคคลมากหน้าหลายตาในหลายอาชีพ ระดมความคิดกันอย่างหนักหน่วง เข้มข้น และมองโครงการในทุกๆ มุมเพื่อให้เด็กที่ยังขาดโอกาสบางกลุ่มได้รับประโยชน์ ไม่ว่า
เด็กปกติ เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ ซึ่งเป็นเรื่องดีที่มีหน่วยงานอย่าง สสส. เห็นว่าปัจจุบันเด็กยังต้องได้รับความเอาใจใส่ในทุกๆ ด้าน จึงเริ่มงานทุกๆ อย่างที่ เด็กและเยาวชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM creativeความเห็น (1)

เกษม
IP: xxx.135.35.136
เขียนเมื่อ 

  Wow !  This is awesome. It 's such a nice collaboration.