ในวารสาร กบข. ประจำเดือน มีนาคม 2549 มีเรื่อง "นิสัยทางการเงินที่ดี" มีอะไรบ้าง  สรุปได้ว่า

  1. ตั้งเป้าการออมให้สูงขึ้น
  2. ทบทวน และวางแผนการลงทุนเสียใหม่
  3. ลงทุนด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้
  4. จดทุกรายละเอียด
  5. ควบคุมการใช้บัตรเครดิต
  6. จัดเก็บเอกสารการเงินอย่างเป็นระบบ
  7. หมั่นหาความรู้เพื่อเติมอาหารสมอง
  8. รีบชดใช้หนี้เก่า และยุติก่อหนี้
  9. ยึดหลักความพอเพียง

ทั้ง 9 ข้อนี้หากปฏิบัติได้ครบหรือเพียงบางข้อ ก็เป็นการฝึกนิสัยการเงินที่ดีได้  หลักการที่สำคัญคือ ขอให้ออมมากกว่าใช้