นิสัยทางการเงินทีดี

การออม พอเพียง

ในวารสาร กบข. ประจำเดือน มีนาคม 2549 มีเรื่อง "นิสัยทางการเงินที่ดี" มีอะไรบ้าง  สรุปได้ว่า

  1. ตั้งเป้าการออมให้สูงขึ้น
  2. ทบทวน และวางแผนการลงทุนเสียใหม่
  3. ลงทุนด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้
  4. จดทุกรายละเอียด
  5. ควบคุมการใช้บัตรเครดิต
  6. จัดเก็บเอกสารการเงินอย่างเป็นระบบ
  7. หมั่นหาความรู้เพื่อเติมอาหารสมอง
  8. รีบชดใช้หนี้เก่า และยุติก่อหนี้
  9. ยึดหลักความพอเพียง

ทั้ง 9 ข้อนี้หากปฏิบัติได้ครบหรือเพียงบางข้อ ก็เป็นการฝึกนิสัยการเงินที่ดีได้  หลักการที่สำคัญคือ ขอให้ออมมากกว่าใช้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)