ในวารสารเล่มเดียวกัน  มีสาระเกี่ยวกับการคงสถานะสมาชิกภาพ กบข.ของข้าราชการ 2 กลุ่มตาม พรบ. กบข. ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2549 สรุปสาระดังนี้

  • ให้ข้าราชการสมาชิก กบข. ซึ่งโอนไปเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นทั้งก่อนและหลังจากวันที่บทบัญญัติแห่งหมวดนี้ใช้บังคับ  ยังคงสมาชิกภาพการเป็นสมาชิก กบข. และยังคงสิทธิที่เคยมีอยู่เดิมต่อไป
  • ให้ข้าราชการสมาชิก กบข. ซึ่งเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และประสงค์จะเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่บทบัญญัติแห่งหมวดนี้ใช้บังคับ  ยังคงมีสมาชิกภาพต่อเนื่องกับสมาชิกภาพเดิม และยังคงสิทธิที่เคยมีอยู่เดิมต่อไป

เรื่องดังกล่าวนี้เป็นที่กังวลใจของข้าราชการส่วนท้องถิ่น และชาวม.ในกำกับของรัฐ  ที่มีข้อเสนอและขอให้แก้ไขสาระสำคัญดังกล่าว