ประกาศ !!!!! รับสมัคร KM Internship Program รุ่น 2

จ๊ะจ๋า
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
โครงการดีๆ ห้ามพลาด

       วันนี้มีข่าวจะบอกว่า สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) รับบุคคลเข้าโครงการวิทยากรจัดการความรู้ฝึกหัด  (KM Internship Program) รุ่น 2 คะ  โดยมีรายละเอียดของผู้สมัครดังนี้ 
๑.     รับสมัครผู้สนใจ เข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน  ๓ เดือน เต็มเวลา โดยต้องไม่มีภาระงานอื่นเลย และต้องออกปฏิบัติงานในวันหยุดได้
๒.    ผู้สมัครอาจเป็นข้าราชการ  พนักงานบริษัท  เป็นผู้ประกอบการเอง  หรือผู้ยังไม่มีงานทำ แต่มีความรักจะเป็นวิทยากร KM  ก็ได้
๓.    เมื่อฝึกงานครบ ๓ เดือน จะมีความสามารถระดับต้นในการทำหน้าที่ “คุณอำนวย” “คุณลิขิต” และ วิทยากร KM  ผู้ที่ผลการประเมินเป็นที่พอใจจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองความสามารถจาก สคส.
๔.    หลังจากกลับไปปฏิบัติงานระยะหนึ่ง วิทยากรฝึกหัดอาจกลับไปฝึกฝนทักษะระดับก้าวหน้า ที่ สคส. อีกก็ได้ ทั้งนี้เป็นไปตามที่จะตกลงกันระหว่างเจ้าตัว หน่วยงานต้นสังกัด  และ สคส. 
๕.    สคส. ไม่คิดค่าสอน ไม่มีค่าตอบแทนให้  กรณีผู้รับการฝึกหัดมาจากต่างจังหวัด สคส. ไม่มีค่าเดินทางจากภูมิลำเนามายังกรุงเทพฯให้ และไม่มีค่าที่พักให้ แต่ในกรณีออกไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดจะได้รับการสนับสนุนค่าเดินทาง ค่าที่พัก เช่นเดียวกันกับพนักงานของ สคส.
๖.     สคส. รับสมัครผู้สนใจตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๙  และจะเชิญผู้ได้รับคัดเลือกเบื้องต้นไปรับการสัมภาษณ์และทดสอบทักษะในการทำงาน ที่ สคส.
๗.    ผู้สนใจส่งใบสมัครที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับตนเองพอสังเขป  (ลักษณะเดียวกับใบสมัครงาน)  โดยเฉพาะอย่างยิ่งประวัติการทำงาน การศึกษา ความสามารถในการทำงานได้ด้วยตนเองทั้งหมด และความสามารถในการเป็นวิทยากร รวมทั้งเขียนเรียงความ เรื่อง “ความคาดหวังในการเข้ารับการฝึกหัดเป็นวิทยากร KM”  ความยาวไม่เกิน ๒ หน้า A๔ ขนาดตัวอักษร ๑๔ point size   เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกรู้จักท่านและพิจารณาความเหมาะสมได้    ท่านที่มีหน่วยงานต้นสังกัด ต้องมีใบรับรองหรือใบแจ้งความประสงค์ของหัวหน้างานระดับที่มีอำนาจอนุมัติให้ไปรับการฝึกอบรมแนบมาด้วย
         โดยส่งเอกสาร มาที่  ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)  
เลขที่  979/64 ชั้น 23  อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์  ถนนพหลโยธิน  เขตพญาไท  กทม. 10400 หรือที่  E-mail: [email protected] ภายใน 15  มิถุนายน  2549  
สอบถามรายละเอียดที่ คุณฉันทลักษณ์  อาจหาญ Tel: 0-2298-0664-8  ext 332

           อยากให้ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนี้มากๆๆ หรือไม่ก็ช่วยบอกต่อกันนะคะ โครงการดีๆอย่างนี้ อย่าพลาดเชียวคะ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM creativeความเห็น (0)