Knowledge Management ในศุนย์ฟื้ฟูผู้ป่วยนอก

การแลกเปลี่ยน ...เรียนรู้(Knowlaede sharing )นำสู่...ขุมคลังทางปัญญา

    โปรแกรม จิต สังคมบำบัดเริ่มใช้เป็นทางการในปี พ.ศ. 2543 มีพัฒนาการและการปรับปรุงคู่มือหลายครั้ง มีรูปแบบ พร้อมสื่อและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องหลายเรื่องศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยนอกได้จัดเป็นแหล่งรวบรวมเอกสารและสื่อดังกล่วาข้างต้น เรียกว่า Matrix Labrary เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเก็บรวบรวมข้อมูล ขณะมีผู้ฝ฿กปฏิบัติงาน ดูงาน หรือนิสิต นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง มาศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล หรือขอเอกสารต่างๆ รวมทั้งคำแนะนำปึกษา Knowledge Management

    การจัดการความรู้ให้นำสู่องค์กรการเรียนรู้ ( Learning Oganization)ทีมบำบัดศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยนอกได้มีเป้าหมายร่วมกันว่าทุกครั้งที่มีการฝึกอบรมภายใน ภายนอก หรือมีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง จะจัดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนร้ร่วมกัน ( Knowledg Sharing) องค์ความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานให้เพิ่มมากขึ้น นำสู่การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ เช่น เทคนิคการทำกลุ่มจิต สังคมบำบัด โดยมีหัวหน้างานเป็น" คุณเอื้อ ..." นอกจากนี้มีการจัดให้ความรู้ ด้านการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการพูดคุยแต่ละครั้งจะมีผู้รับผิดชอบในการจดบันทึก และนำความรู้ที่ได้จากการรวบรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่ละครั้งจัดส่งขุมคลังความรู้(Knowledge Asset)โดยเปิดwebsite ของหน่วยงาน

   ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยนอกเปรียบเสมือนปลาที่มีส่วนประกอบครบถ้วนส่วนหัวเป็นเป้าหมายร่วมกัน"มุ่งมั่นในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้"ส่วนกลางตัวปลาเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ส่วนที่ทำอยู่อย่างต่อเนื่องคือส่วนหางที่ประกอบเป็นขุมคลังแห่งความรู้(Knowledge Asset)ที่ทุกท่านได้อ่าน เราเป็นปลาที่ว่ายทวนน้ำค่ะ (โบราณบอกว่า...ปลาเป็นต้องว่ายทวนน้ำ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยนอกความเห็น (0)