เมื่อวันที่ 30 มีค.49 เจ้าหน้าที่โครงการบริการวิชาการภายนอก มมส. (กลุ่ม 4) ได้มาเยี่ยมถึงหน่วย ตสน. โดยได้มาสอบถามถึงวิธีการจัดทำแบบสอบถาม ICQ. และแบบสอบถาม 5 องค์ประกอบ หน่วยตรวจสอบภายในรู้สึกยินดีที่หน่วยงานให้ความสนใจและความสำคัญในการจัดทำรายงานควบคุมภายใน และเพื่อเป็นประโชน์กับหน่วยงานอื่นหน่วยตรวจสอบ ใคร่ขอแนะนำวิธีการจัดทำดังนี้ค่ะ

       1. แบบสอบถาม ICQ.

           วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินว่าระบบการควบคุมภายในของกิจกรรมที่กำลังประเมิน เป็นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพหรือไม่ ทราบจุดอ่อน ความเสี่ยงที่มีอยู่ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้สามารถป้องกันหรือลดจุดอ่อน ความเสี่ยง

           การจัดทำต้องครอบคลุมภารกิจของหน่วยงาน แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ในขอบเขตเพื่อบรรลุภารกิจและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ที่กำหนดไว้ คือ ด้านการผลิตบัณฑิต, ด้านการวิจัย, ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม, ด้านการบริหารจัดการ ซึ่งในแต่ละด้านจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกค่ะ

          โดยสามารถดูตัวอย่างการจัดทำได้ในคู่มือการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน เล่ม 2 (รายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6) ภาคผนวก ง.

          ผู้ประเมิน คือ ผู้รับผิดชอบในงานด้านนั้น ๆ ซึ่งจะเป็นผู้ตอบแบบประเมินได้ดีที่สุด

          2. แบบสอบถาม 5 องค์ประกอบ

          วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยรับตรวจใช้เป็นแนวทางในการประเมินตนเอง เกี่ยวกับความมีอยู่ และความเหมาะสมในองค์ประกอบตามมาตรฐานการควบคุมภายใน (สภาพแวดล้อม,การประเมินความเสี่ยง, กิจกรรมการควบคุม, สารสนเทศและการสื่อสาร, การติดตามประเมินผล)

            โดยหน่วยงานสามารถดูตัวอย่างจากคู่มือจัดทำรายงานควบคุมภายใน ภาคผนวก ค. (พร้อมอธิบายวิธีการกรอกแบบสอบถาม) 

            ส่วนผู้ประเมิน คือ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

            หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำรายงานควบคุมฯ นะค่ะ หรือถ้ามีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม หน่วยตรวจสอบภายในยินดีให้คำแนะนำค่ะ