องค์กรพุทธฉือจี้ (เมตตาสงเคราะห์) ดำเนินการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดย 4 สายงาน
1. สังคมสงเคราะห์
2. การแพทย์
3. การศึกษา
4. วัฒนธรรม

ทั้ง 4 สายงานเน้นการปฏิบัติธรรมโดยทำงานอาสาสมัคร   ช่วยเหลือผู้อื่น   ขอบคุณผู้อื่นที่ให้โอกาสได้บำเพ็ญธรรมโดยการช่วยเหลือหรือให้บริการ   ฝึกจิตเมตตา  เน้นการให้ - ทาน  โดยไม่หวังผลตอบแทน

วิจารณ์  พานิช
 27 มี.ค.49