• ศักยภาพ (potential) เป็นสิ่งที่ยืดได้ หดได้
• มนุษย์เรามีศักยภาพไม่เหมือนกัน   มีเด่นมีด้อยกันคนละด้านสองด้าน
• ศักยภาพในมุมมองหนึ่งคือความถนัด หรือ “แวว” 
• KM ใช้แนวคิดเชิงบวก ต่อ “แวว” ของคนที่ไม่เหมือนกัน 
• ในภาษา KM “แวว” หรือพรสวรรค์ ถือเป็น “ความรู้” อย่างหนึ่ง   เพราะนำมาใช้งานหรือใช้ประโยชน์ได้ 
• กระบวนการ KM ทำให้ศักยภาพของคนเพิ่มขึ้น แม้ในผู้สูงอายุ   เพราะกระบวนการ KM กระตุ้นสมอง   และฝึกให้คนตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา   
• การจดบันทึก   การฟังอย่างตั้งใจ (deep listening) การเล่าเรื่อง (storytelling) สุนทรียสนทนา (dialogue)  เป็นตัวกระตุ้นศักยภาพ


 
วิจารณ์ พานิช
๑๖ มีค. ๔๙