จากการที่ได้ติดตามอ่านบันทึกผ่าน NUKM blog มาระยะเวลาหนึ่ง ประกอบกับการได้พบกับท่านศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช (ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการจัดการความรู้เพื่อสังคม) เมื่อไม่นานมานี้ ท่านเป็นผู้ที่ผมนับถือมากในฐานะอาจารย์และผู้มีความรู้ ความสามารถ จึงทำให้ผมอยากมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความคิดเห็นผ่านทาง blog นี้บ้าง ผมจึงได้ตัดสินใจเปิดบันทึกนี้ขึ้น

     และตามที่ชุมชน NUKM blog ของมหาวิทยาลัยได้รับรางวัล “KM BIO Award 2005”  จาก สคส. ซึ่งมอบให้กับชุมชนองค์กรมีการใช้บล็อก Gotoknow ในการขับเคลื่อน KM ขององค์กรได้เก่งที่สุดในปี พ.ศ. 2548 (ตั้งแต่เปิด Gotoknow – ม.ค. 49) < รายละเอียด > มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความยินดียิ่ง และขอขอบคุณ สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) ที่ได้ให้โอกาสในการเรียนรู้ และประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย และขอขอบคุณบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวรเอง ที่มีความกระตือรือร้น เป็นผลให้ได้รับรางวัลด้าน KM ต่าง ๆ และขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันสร้าง และพัฒนาให้จนเกิดเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยต่อไป

     ขอบคุณครับ

     รศ.ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี