การพัฒนาการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงาน

Competency

สืบเนื่องจากที่รายงานการ นำConpetency การประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานสายสนับสนุน

บุคลากร ศูนย์บริการวิชาการ ที่ประชุมบุคลากรศูนย์ เห็นชอบให้นำการประเมินสมรรถนะ 2 กลุ่มคือ

1.สมรรถนะหลัก ประกอบด้วย หัวข้อประเมิน

1.1การบริการที่ดี

1.2ความร่วมแรงร่วมใจ

1.3การสั่งสมประสบการณ์

1.4การมุ่งผลสัมฤทธิ์

1.5จริธรรม

2.สมรรถนะประจำกลุ่มงาน ประกอบด้วยหัวข้อประเมิน จำนวน 20 หัวข้อ(เลือกประเมินไม่เกิน 3 หัวข้อ) ดังนี้

2.1การคิดวิเคราะห็

2.2การสืบเสาะหาข้อมูล

2.3ความถูกต้องของงาน

2.4ความยืดหย่นผ่อนปรน

2.5การควบคุมตนเอง

ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา(ตค48-มีค.49) กรรมการประเมินสมรรถนะ ยึดแนวการประเมินแบบ 360 องศา คือการประเมินผลงานจากผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคัญบัญชา เพือนร่วมงานและผู้รับบริการ

      ผลการประเมินในรอบต่อไป ผู้ได้รับการประเมินระดับ ดีเลิศ จะถูกนำมาเป็นแบบอย่างให้บุคลากร/เพือนร่วมงาน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ตามแบบการบริหารจัดการความรู้ในองค์กรต่อไป เพื่อเราจะได้ตัวอย่างที่ดีที่สุด(Superstar)

    พิชัย เล่งพานิชย์

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เลขานุการศูนย์บริการวิชาการความเห็น (1)

พิชัย
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

ปัจจัยความสำเร็จควรจะ ให้มีการรายงานความคืบหน้าของโครงการให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนือง

การสนับสนุนอย่างจริงจังจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะฝ่าบบริหาร ทำให้บุคลากรทุกระดับในองค์กรเห็นความสำคัญของการสร้างCompentency ให้เกิดขึ้นในองค์กร  จึงขอเชิญชวนบุคลากรศูนย์ฯทุกท่านร่วมแรงร่วมใจ ให้บรรลุเป้าหมายทุกคนนะครับ