ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแหล่งฝึก

นิสิตต้องลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา โดยผ่านความเห็นชอบของ coursedirector/ประธานคณะกรรมการฝึกงานฯ

ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแหล่งฝึก
นิสิตที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแหล่งฝึกโปรดปฏิบัติ ดังนี้
1. เขียนคำร้องขอเปลี่ยนแหล่งฝึก
ด้วยตนเอง
    ก.  ชี้แจงเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแหล่งฝึก โดยตรงที่ บุคคลต่อไปนี้
         (1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาปฏิบัติการ (แจ้งไว้ท้ายคู่มือฝึกงาน) 
         (2) ประธานคณะกรรมการฝึกงานฯ ผศ.ดร.ปวีณา  สนธิสมบัติ        
         กรณีให้เพื่อนทำแทน ให้โทรแจ้งอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน ล่วงหน้าก่อนให้เพื่อนดำเนินการแทน
    ข. ให้บุคคลที่ (1) และ (2)  เซ็นอนุญาต ใน "แบบคำร้อง"
2. นิสิตติดต่อฝ่ายทะเบียน  คุณกัญญามาศ  สายทอง  (แน๊ต) ขอลงทะเบียน เพิ่ม-ถอน  รายวิชา
3. นิสิตส่งแบบคำร้อง และ สำเนาใบเพิ่ม-ถอนรายวิชา ที่ คุณปัทมา หน่วยประสานฯ
4. หน่วยประสานฯ ติดต่อกับแหล่งฝึก ด้วยวาจา และส่งหนังสือขอเปลี่ยนแหล่งฝึกไปยังแหล่งฝึกเดิม และแหล่งฝึกแห่งใหม่
5. นิสิตรับหนังสือส่งตัว และ เอกสารการฝึกงานชุดใหม่ (เฉพาะการเปลี่ยนแหล่งฝึก [u]วิชาเลือก [/u] ) ที่หน่วยประสานฯ ก่อนฝึกงาน 1-2 สัปดาห์

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แก้มแหม่มความเห็น (0)