1.  คุณคาดหวังกับการเรียนวิชานี้อย่างไร

      สิ่งที่คาดหวังคืออยากเรียนรู้โปรแกรมต่างๆที่จะนำไปใช้ในการสร้างCAI

2.  มีความรู้เกี่ยวกับ CAI มากน้อยแค่ไหน อย่างไร

     สื่อที่ต้องเรียนรู้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์

3.  เรียนวิชานี้ไปทำไม  จะนำไปใช้อย่างไร

       เรียนเพื่อนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสื่อเพื่อใช้ในการเรียนสอน

4.   วันนี้คุณได้อะไร

       รู้จักเกี่ยวกับสื่อ CAI  มากขึ้น