ปัญหา : Spectrum ผิดปกติและมีสัญญาณรบกวนมากดังภาพ

ในบางครั้ง spectrum ดูดีแต่มีสัญญาณรบกวน

เมื่อเทียบกับ spectrum ปกติจะเห็นว่าแตกต่างกัน

ขั้นตอนการตรวจซ่อม
1. ใช้คำสั่ง qtune(20,40) เพื่อดูสัญญาณจากการ tune

2. สังเกตุว่าสัญญาณจาก qtune ไม่ต่อเนื่องจากนั้นทำการวัดสัญญาณ Sync.
ซึ่งถูกสร้างโดย PTS

สังเกตุว่าสัญญาณ Sync ก็ไม่ต่อเนื่องเช่นกัน

เมื่อขยายสัญญาณดูจะเห็นดังรูปบน

3. ทำการตรวจสอบ Power supply ของ PTS

พบว่า Capacitor 10,000 uF แห้งและผิดปกติเนื่องจากความร้อน

ทำการเปลี่ยน C 10,000 uF จำนวน 2 ตัว (385 บาท)

ทำการ scan 1H ใหม่ได้ FID ดังภาพ

เมื่อทำการวัดสัญญาณจาก qtune ได้สัญญาณเป็นปกติดังภาพ

ทำการวัดสัญญาณ Sync. ใหม่ได้สัญญาณปกติดังภาพ