โครงการคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน

การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ควรเน้นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

หลักการและเหตุผล

     การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ควรเน้นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักรู้ในเรื่องทักษะการดำรงชีวิตประจำวันที่อยู่ใกล้ๆตัวเรา ยาซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต ซึ่งมีทั้งคุณและโทษมหันต์ จึงได้จัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนขึ้น ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้ผู้เรียนได้ตระหนักในโทษและประโยชน์ในการใช้ยา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบันสำหรับนักเรียนช่วงขั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

2. เพื่อนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน ให้ผู้เรียนได้ตระหนักรู้ในโทษและประโยชน์ของยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกาปีที่ 6

เป้าหมาย

     นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วิธีดำเนินงาน

1. ประชุมปรึกษาสมาชิกภายในกลุ่มเพื่อวางแผนและจัดทำโครงการ

2. สำรวจข้อมูลความต้องการและกำหนดหัวข้อเรื่อง

3. วิเคราะห์หลักสูตร และเนื้อหาที่จะนำมาสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

4. นำเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5. ดำเนินการจัดสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน

     5.1 กำหนดเนื้อหาสาระ

     5.2 แบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนๆเป็นเรื่องย่อยๆ

    5.3 จัดทำเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Authowear 7.0 และโปรแกรม

          ออกแบบภาพและภาพเคลื่อนไหว

     5.4 นำมาทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไข

6. จัดทำเอกสารประกอบการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องยาสามัญประจำบ้านแผน

     ปัจจุบัน

7. สรุปและประเมินผล

ระยะเวลาดำเนินงาน

     มีนาคม - พฤษภาคม 2549

สถานที่ดำเนินงาน

     ห้องเรียนคอมพิวเตอร์  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

งบประมาณ

1. ถ่ายเอกสารประกอบการจัดทำรวบรวมเนื้อหาต่างๆ 300 บาท

2. ค่าวัสดุในการจัดทำเอกสารประกอบ   500  บาท

3. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด   200 บาท

     รวมงบประมาณที่ต้องใช้ทั้งหมดประมาณ 1,000 บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

     นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน เพื่อช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงโทษและประโยชน์ในการใช้ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน

การประเมินผล

1. ประเมินจากการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 20 คน 

    ให้กรอกแบบประเมินสื่อ

2. ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ผู้สอนประจำวิชา 355542

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เพ็ญนภา สล่าปันความเห็น (0)