จิตวิทยาวัยผู้ใหญ่

จากการทำ CAI วัยผู้ใหญ่  ได้ค้นคว้าเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ของวัยนี้

ทฤษฎีพื้นฐานอาจแบ่งได้ 3 กลุ่ม

1. กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) ได้แก่ พาฟลอฟ  วัตสัน  ธอร์นไดด์ และสกินเนอร์

2. กลุ่มสติปัญญานิยม (Cognitivism)  ได้แก่ โคฮ์เลอร์  เลวิน  บรูเนอร์  และ เพียเจท์

3. กลุ่มมนุษย์นิยม (Humanism) ได้แก่ มาสโลว์ และโรเจอร์ 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พรรณทิพา ภูแข่งหมอกความเห็น (0)