KM "น้ำเซาะทราย" ที่พิษณุโลก

...จัดการความรู้...ค่อย ๆ ทำให้แต่ละคนซึมซับทีละเล็กทีละน้อย เสมือนน้ำที่หยดลงดินทีละหยด ๆ ก็เลยตั้งชื่อว่า ...เทคนิค..น้ำเซาะทราย...

KM  "น้ำเซาะทราย"  ที่พิษณุโลก

   เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2549  ได้ลาพักผ่อนกลับไปจังหวัดพิษณุโลก ก็เลยแวะเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด ซึ่งได้พบกับทีมงานจัดการความรู้ส่วนหนึ่ง คือ คุณชุมพล ตนะวิไชย  และ คุณฤทธิ์ เพ็งจันทร์ 

   หลังจากนั้นก็ทักทายสนทนากันไปหลายเรื่อง แต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือ ถือโอกาสติดตามงานอย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับเรื่อง  KM ของที่นี่ว่า "ได้ทำอะไรกันบ้างแล้ว... หลังจากที่ทีมงานวางกรอบ  แนวทาง  และกระบวนการทำงาน"  โดยฟังทีมงานเล่าเนื้อหาสาระที่ได้ใช้วิธีการถาม - ตอบ และสนทนา นั้นสรุปได้ว่า

     1.  มีการทดลองใช้กระบวนการ KM ตามที่ได้ออกแบบไว้แล้วกับเวที DW

     2.  มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ "เครื่องมือในการทำงานส่งเสริมกับชุมชน" เช่น รู้จักเครื่องมืออะไรบ้าง  ใช้อย่างไร และทดลองนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เป็นต้น

     3.  ประมวลข้อมูลและสรุปเป็นภาพคร่าว ๆ ว่า "ตกลงแล้วน่าจะมีประเด็นอะไรบ้างที่จำเป็นต้องพัฒนาเจ้าหน้าที่เพื่อให้ทำงานตามภารกิจและโครงการ Food Safety" ได้บรรลุผล

   ส่วนงานที่จะทำร่วมกันในพื้นที่ก็คือ 1) การพัฒนาเจ้าหน้าที่  2)  การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้  และ 3) การรวบรวมองค์ความรู้ของพิษณุโลกในงานส่งเสริมการเกษตร

   ดังนั้น งานที่ดิฉันกำลังทำกับจังหวัดพิษณุโลกก็คือ การรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ว่า 

     1.  ตอนนี้พิษณุโลกมีสถานการณ์และสภาพแวดล้อมในการทำงานส่งเสริมการเกษตรเป็นอย่างไร

     2.  ถ้าจะสนับสนุนงานเรื่อง การจัดการความรู้ ของ Food Safety ให้เกิดขึ้นได้นั้น ผู้รับผิดชอบ / ผู้ประสานงานควรจะต้องทำอะไรบ้าง และควรจะออกแบบกระบวนการสนับสนุนอย่างไร

     3. กำลังประมวลข้อมูลเพื่อสรุป "ความจำเป็นในการพัฒนา" นั้นมีอะไรบ้าง

   โดยสิ่งเหล่านี้จะเป็นข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการออกแบบเพื่อ สร้างการเรียนรู้  ให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ได้

   ทางด้านเทคนิคที่ทีมงานกำลังใช้ทำงานกับเจ้าหน้าที่ "จัดการความรู้" นั้นเป็นลักษณะค่อย ๆ ให้แต่ละคนซึมซับทีละเล็กทีละน้อย เสมือนน้ำที่หยดลงดินทีละหยด ๆ ซึ่งเมื่อฟังรายละเอียดที่ ทีมงานเล่าจบก็เลยตั้งชื่อให้ว่า "เทคนิค....น้ำเซาะทราย"

                                                     ศิริวรรณ  หวังดี

                                                   28 มีนาคม 2549

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดกรุ "สมองกล" ชุมชนนักปฏิบัติความเห็น (0)