การวินิจฉัยมะเร็งช่องปาก

การวินิจฉัยมะเร็งช่องปาก
สรุปเนื้อหา
การวินิจฉัยมะเร็งช่องปาก
พิจารณาจาก
1.     อาการทางคลินิก ได้แก่ อาการเป็นเนื้องอก,แผลเรื้อรังในช่องปาก,การมีแผ่นปื้นสีขาว,
แผ่นปื้นหรือแถบสีแดง ลักษณะแถบสีแดง โอกาสเป็นมะเร็งมากกว่าแถบสีขาว
2.       ภาพรังสี ได้แก่ ภาพรังสีธรรมดา CT, MRI, PET ส่วนใหญ่ภาพรังสีที่เห็นเป็นเงาดำกิน
บริเวณกว้าง ขอบเขตไม่ชัดเจน
3.       ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยา เป็นการวินิจฉัยที่แม่นยำที่สุด

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดมะเร็ง ได้แก่ ลักษณะนิสัยบางประการ ได้แก่ การเคี้ยวหมาก,ดื่มเหล้า,สูบหรี่

ผู้ที่มีสุขภาพช่องปากที่ไม่ดี มักมีโอกาสเป็นมะเร็งช่องปากมากกว่าผู้ดูแลสุขภาพช่องปากดี 
ปัจจัยทางพันธุกรรม ก็มีส่วนสำคัญ บางคนสุขภาพช่องปากดีแต่ก็เป็นมะเร็งช่องปากเพราะปัจจัย
ทางพันธุกรรม

การรักษา               - ผ่าตัดออก

                             - ฉายรังสี

                             - ใช้เคมีรักษา

หลังผ่าตัดอาจทำให้เกิดความพิการของใบหน้าปัจจุบันมีการทำอวัยวะเทียม

เช่น ดวงตา,จมูก,แก้ม,

เพื่อให้ผู้ป่วยดำรงชีวิตในสังคมได้
                                   โดยทันตแพทย์คมเดช  ลาภสุริยกุล หน่วยงานทันตกรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานถ่ายทอดเทคโนโลยีความเห็น (0)