Focus Group ผู้ป่วยหญิงตึกทองเนื้อเก้า

ผลการทำ Focus Group

จากการทบทวนโปรแกรมการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยหญิงโดยการจัดสัมมนาผู้ป่วยหญิง สถาบันธัญญารักษ์ จำนวน 60 คน เพื่อค้นหาปัญหาและความต้องการที่มีต่อการบำบัดฟื้นฟูในสถาบันธัญญารักษ์ สรุปได้ดังนี้

1.ผู้ป่วยมีความรู้สึกประทับใจ และพบสิ่งดีๆที่ได้รับจากการเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ในครั้งนี้สรุปเป็นประเด็นใหญ่ๆ ได้ดังนี้

1.1การมี่ที่ปรึกษาและการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ ที่เข้าใจและเพื่อนผู้ป่วยด้วยกันทำให้รู้สึกอบอุ่นใจไม่ถูกทอดทิ้ง

1.2การเรียนรู้จากการทำกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งกฏระเบียบทำให้ได้ปรับเปลี่ยนนิสัยตัวเอง มีความอดทน มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยมากขึ้น

1.3การได้ฝึกอาชีพ ได้ทำในสิ่งไม่เคยทำขณะอยู่ที่บ้าน ทำให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า

1.4ได้เรียนรู้เรื่องการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ทำให้รู้สึกมีความมั่นใจ รู้จักวิธีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น

2.ปัญหา ความต้องการและข้อเสนอแนะ ในการบำบัดฟื้นฟู สรุปได้ดังนี้

2.1ระเบียบบางอย่างเข้มงวดมากเกินไป เช่น ระเบียบการเยี่ยมญาติที่จำกัดเวลาในการเข้าเยี่ยม ต้องการให้ญาติเข้าเยี่ยมได้ไม่จำกัดเวลา เพราะบางครั้งมีลูกเล็กมาอยากอยู่กับลูกนานๆ

2.2ควรจัดให้มีการฝึกอาชีพที่หลากหลาย และอาชีพที่เหมาะสมกับผู้หญิง ฝึกอย่างจริงจังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และให้ผู้ป่วยสามารถเลือกฝึกอาชีพได้ตามความถนัดของแต่ละคน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตึกมุก2550ความเห็น (0)