บทเรียนนี้เป็นการบูรณาการเรียนรู้  ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สาระที่ 3,5 และวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3  มีเนื้อบทเรียน คือ

1. สารที่ใช้ทำสบู่หอมแฟนซี
2. วิธีการทำสบู่หอมแฟนซี
3. วิธีการเลือกบรรจุภัณฑ์สบู่