การทบทวนทางวิชาการ

ผู้เสพติดหญิง

จากการทบทวนวิชาการเกี่ยวกับผู้เสพติดหญิง เราพบข้อแตกต่างซึ่งมีความสำคัญที่ต้องนำมาวิเคราะห์เพื่อให้การช่วยเหลือและรักษาได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพได้แก่

1. สภาพร่างกายที่แตกต่าง ทำให้ผลกระทบจากการเสพยาเสพติดแตกต่างจากเพศชาย เช่น พบว่าผู้หญิงติดสุราจะมีอาการของโรคทรุดเร็วกว่าผู้ชาย เนื่องจากน้ำหนักร่างกายน้อยกว่าแต่ไขมันมากกว่าย่อยสลายแอลกอฮอล์ได้ช้ากว่า ดังนั้นหญิงที่ดื่มสุราจัดจะมีควาบกพร่องของร่างกายและอวัยวะต่างๆโดยเฉพาะตับมากกว่าชาย โดยพบว่าผู้หญิงที่ดื่มสุราจัดจะเป็นโรคตับแข็งสูงกว่าผู้ชาย (สมภพ,2543:130)

2.ด้านอารมณ์ ความรู้สึก เพศหญิงเป็นเพศที่มีอารมณ์อ่อนไหวง่าย อันนำไปสู่การใช้ยาในทางที่ผิด เช่น ยากล่อมประสาท ยานอนหลับชนิดต่างๆ ซึ่งพบว่าหญิงที่ติดยาเสพติดมีประวัติของการติดยาเสพติดประเภทนี้ร่วมด้วยเสมอ

3.ปัญหาการตั้งครรภ์ในผู้ป่วยเสพติดหญิง การติดยาเสพติดของหญิงตั้งครรภ์ อาจทำให้ทารกในครรภ์มีความผิดปกติ เติบโตช้า และ เป็นสาเหตุสำคัญ 1ใน3 ของโรคปัญญาอ่อนในเด็ก(สมภพ,2543) นอกจากนี้ยังทำให้เกิดการแท้งได้ง่าย

4.การเลี้ยงดูบุตร หญิงที่ติดยาเสพติดไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะในช่วงของการให้นมบุตรและในระหว่างที่บุตรต้องการแบบอย่างที่ดีจากแม่ เด็กจะไม่มีความผูกพันรักใคร่กับมารดาตามธรรมชาติที่ควรเป็น ทำให้หญิงที่ติดยาเสพติดเกิดความเครียดได้ และขาดสัมพันธภาพที่ดีกับบุตร

5.การติดยาเสพติดของเพศหญิงที่สมรสแล้ว พบว่าคู่สมรสจะเป็นผู้ที่ติดยาเสพติดด้วย ซึ่งจะต่างจากเพศชายที่พบว่าคู่สมรสมักจะไม่ได้ติดยาเสพติด

6.ปัญหารักเพศเดียวกันในผู้ติดยาเสพติดหญิง ในปัจจุบันพบว่าผู้หญิงที่รักเพศเดียวกันมีอัตราการติดสุราและยาเสพติดสูง (สมภพ,2543:130)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตึกมุก2550ความเห็น (0)