ขณะนี้ สคส.  มีแผนงานที่จะจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของ KM  ในหลายๆ  เวที  แต่ 2  เวทีที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเวทีอื่นๆ   คือ  เวที คุณเอื้อ”  และ เวที “คุณอำนวย”  การจัดการความรู้ในองค์กร   ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคและประสบการณ์การทำหน้าที่ “คุณเอื้อ”  และ  “คุณอำนวย”  ในองค์กร  ซึ่ง สคส.  ได้เชื้อเชิญ   “คุณเอื้อ”  และ  “คุณอำนวย”  ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน  รวมไปถึงภาคการศึกษา  (โรงเรียนและอุดมศึกษา)  มาเล่าเทคนิควิธีการทำงานปัจจัยแห่งความสำเร็จในการทำหน้าที่ “คุณเอื้อ”  และ  “คุณอำนวย”  ในองค์กร  โดยเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบเจาะลึกเข้มข้น
               โดยเวที “คุณอำนวย”  จะจัดในวันที่ 17-18 เมษายน 2549  นี้   มีคุณธวัช  หมัดเต๊ะ  เป็นผู้ประสานงานหลัก  ส่วนเวที “คุณเอื้อ”  จะจัดขึ้นในวันที่  8-9  พฤษภาคม  2549  มี นภินทร  ศิริไทย  หรือผู้เขียน เป็นผู้ประสานงานหลัก  และทั้งสองเวทีจะใช้สถานที่ที่ ศูนย์ฝึกอบรมบ้านผู้หว่าน  จังหวัดนครปฐม  (ในขณะนี้ ทั้งคุณธวัช  และผู้เขียน  กำลังเตรียมการและประสานงานกันอย่าง
ขะมักขะเม้น)  
               
                ทั้งสองเวทีดังกล่าว  จะเปิดให้หน่วยงานหรือผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะ ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ “คุณเอื้อ”  และ “คุณอำนวย”  การจัดการความรู้ในองค์กร  เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ “คุณเอื้อ”  และ “คุณอำนวย”  ที่มีประสบการณ์ความสำเร็จมาแล้วด้วย 
               ผู้สนใจต้องการเข้าร่วมในเวทีครั้งนี้   สามารถแจ้งความจำนงเข้ามาได้ โดยเขียนเล่าถึงประสบการณ์การใช้ KM  ในหน่วยงานว่าเป็นอย่างไร  มีรูปแบบใด  ได้ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้าง  และดำเนินการอย่างไร  เป็นต้น 
               หากท่านเป็น “คุณเอื้อ”  ก็ขอให้เขียนเล่า ถึงการทำหน้าที่ “คุณเอื้อ”  การจัดการความรู้ในหน่วยงานของท่าน  ส่วนใครที่เป็น “คุณอำนวย”  ก็เขียนเล่าถึงประสบการณ์การทำหน้าที่ “คุณอำนวย”  มาด้วย และที่สำคัญ  ท่านคาดหวังอะไรจากเวที “คุณเอื้อ”  และเวที “คุณอำนวย”  ที่จัดขึ้นนี้
              ผู้สนใจเข้าร่วมเวที “คุณเอื้อ”   แจ้งความจำนงและส่งเรื่องเล่าของท่านมาที่  [email protected]  หรือ  [email protected]   โดยระบุหัวข้อความ (subject) ว่า  "สมัครเวทีคุณเอื้อ"
              ส่วนผู้ที่สนใจเข้าร่วมเวที  “คุณอำนวย”  แจ้งความจำนงและส่งเรื่องเล่าของท่านมาที่ [email protected]  โดยระบุหัวข้อความ (subject) ว่า  "สมัคร เวทีคุณอำนวย"

             โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมเวทีจาก  สคส.   แล้ว  หน่วยงานต้นสังกัดต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับค่าที่พัก  และค่าอาหาร  ตลอดรายการ 2 วันเอง  โดยชำระเป็นค่าลงทะเบียน  ในอัตรา 1,650 บาท  สำหรับห้องพักคู่  ซึ่ง  สคส. ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่พัก (รวมค่าอาหารเช้า 1 มื้อ  อาหารกลางวัน 2 มื้อ  อาหารเย็น 1 มื้อ และอาหารว่างระหว่างการประชุม) 
              
สำหรับท่านที่ประสงค์จะพักเดี่ยว   (ซึ่งจะจัดให้ในจำนวนจำกัด)  ต้องชำระค่าลงทะเบียนในอัตรา  1,650 + 300 บาท/วัน
หมายเหตุ   อัตราค่าลงทะเบียนดังกล่าวไม่รวมค่าเดินทาง  ซึ่งผู้เข้าร่วมต้องขอเบิกจากต้นสังกัด

               ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการแจ้งตอบรับ  เพื่อดำเนินการลงทะเบียนก่อนการเข้าร่วมต่อไป