การทำงานเป็นทีมสูตร ABCDE ตอนที่ 3 สร้าง D: Drive และ E: efficiency

D: Drive เป็นขบวนการสร้างแรงขับของทีมให้มีการปฏิบัติงานอย่างเป็นทีม ส่วน E:efficiency เป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ...

เล่าเรื่อง "การทำงานเป็นทีมสูตร ABCDE"

ตอนที่ 3  สร้าง  D: Drive  และ  E: efficiency 

   ทุกท่าน ก็ได้อ่านเรื่องราวของ "การทำงานเป็นทีมสูตร ABCDE" ที่ได้นำเสนอตัว A  B และ C กันแล้วนะค่ะว่า คืออะไร และสร้างอย่างไรถึงทำให้เกิดขึ้นได้ ทีนี้ก็มาถึง 2 ตัว สุดท้าย คือ  D และ E  ซึ่งมีรายละเอียดคือ

   D: Drive  เป็นขบวนการในการสร้างแรงขับของทีมให้มีการปฏิบัติงานอย่างเป็นทีม คือ
หัวหน้าทีม  จะต้องเป็นนักบริหารที่จะต้องแบ่งภารกิจเพื่อไม่ให้เกิดการกินแรงภายในทีมถ้าในกรณีที่สมาชิกมีความจำเป็นไม่สามารถร่วมได้ หัวหน้าทีมจะต้องทำให้สมาชิกได้เข้าใจถึงความจำป็นที่ไม่สามารถมาร่วมได้ ต้องสร้างขวัญและกำลังใจแก่สมาชิกอย่างสม่ำเสมอด้วยการเข้าร่วมกิจกรรม  ทั้งในฐานะผู้ปฏิบัติและผู้กำกับ ต้องมีการสร้างกิจกรรมในลักษณะของการรื่นเริง เพื่อให้สมาชิกทุกคน  มีความรักและสามัคคี และทัศนคติที่ดีต่อกันต้องให้เวลากับทีมอย่างสม่ำเสมอ และให้การสนับสนุน  ทั้งในด้านของปัจจัยที่จำเป็นในการดำเนินกิจกรรมต้องดึงเอาความรู้ความสามารถของสมาชิก  เพื่อยกย่องแก่ทีมงาน เพื่อให้เกิดความภูมิใจว่า "เขาเป็นผู้ที่มีคุณค่าของ  ทีมงาน"     

   E: efficiency  หัวหน้าทีมจะต้องมีการเพิ่มเติมประสิทธิภาพของสมาชิกทีมด้วยการเพิ่มพูนความรู้  โดยจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้พัฒนาความรู้ความสามารถของสมาชิก และจะต้องกระตุ้นให้สมาชิกได้มีการขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อที่จะทำให้ทีมงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้นตลอดเวลา   อย่างไรก็ตามในการสร้างทีมงานและการทำงานเป็นทีม แม้จะมีการดำเนินการตามขบวนการดังกล่าวก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จ ถ้าทีมงานไม่ได้มีโอกาสในการคัดเลือกสมาชิกเข้าสู่ทีม เพราะในระบบข้าราชการยังมี ข้าราชการบางคนที่ยังปิดหูปิดตา ไม่ยอมรับความคิดของผู้อื่นและกลายเป็นผู้ที่ทำลายทีมงาน  โดยการยุแหย่และสร้างความขัดแย้งอยู่ตลอดเวลา ถ้ามีบุคคลเช่นนี้อยู่มากก็จะทำให้ขบวนการพัฒนาการทำงานเป็นทีมต้องใช้เวลามาก และในบางครั้งถ้าหัวหน้าทีมไม่มีความอดทนก็จะทำให้การสร้างทีมไม่ประสบความสำเร็จได้.

                                              ศิริวรรณ หวังดี เรียบเรียง

                                              ไพรัช หวังดี ข้อมูล

                                                   28 มีนาคม 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดกรุ "สมองกล" ชุมชนนักปฏิบัติความเห็น (0)